Opinions

North Wales Weekly News column, 13th June 2018 / North Wales Weekly News column, 13 Mehefin 2018

Canada:
Recess, the posh description of when parliament is not sitting, is a great opportunity to be in the Constituency and have some time with the family. Not so easy these days though with the Ministry of Defence asking me to go to Canada to support a few export campaigns, meet Canadian Ministers and address the Standing Committee on Defence of the Canadian Parliament.

Canada:
Mae’r toriad, sef y disgrifiad crand o’r adeg pan nad yw’r senedd yn cyfarfod, yn gyfle gwych i fod yn yr Etholaeth a threulio rhywfaint o amser gyda'r teulu. Nid yw hynny mor hawdd y dyddiau hyn, fodd bynnag, gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn gofyn i mi fynd i Ganada i gefnogi ambell ymgyrch allforio, i gwrdd â rhai o Weinidogion Canada ac annerch y Pwyllgor Sefydlog ar Amddiffyn yn Senedd Canada.

North Wales Weekly News column, 30th May 2018 / North Wales Weekly News column, 30 Mai 2018

Another bank holiday weekend in what has been a rather good start to the summer with tourist destinations such as Llandudno, Conwy and Betws y Coed all reporting brisk business. Let’s hope we have a great summer season. People forget that a large part of Aberconwy falls within the Snowdonia National Park, an area that for a long time was a hidden gem but no longer! There are, in some of the most popular parts of the Park, a growing problem of places being overrun which is creating erosion on our paths and parking challenges in many small communities that are simply not ready for such demand. Why does success always bring new challenges?

Dyna benwythnos gŵyl y banc arall wedi mynd heibio, a chyfnod sydd wedi bod yn ddechrau eithaf da i'r haf, gyda chyrchfannau twristaidd fel Llandudno, Conwy a Betws y Coed i gyd yn sôn am gynnydd mewn masnach. Gobeithio y cawn ni i gyd dymor gwych dros yr haf. Mae pobl yn anghofio bod rhan fawr o Aberconwy o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, ardal a fu am gyfnod maith yn drysor cudd, ond sy'n llawer mwy adnabyddus erbyn hyn! Yn rhai o rannau mwyaf poblogaidd o'r Parc, mae problem gynyddol o leoedd yn methu ymdopi, gyda’n llwybrau yn cael eu herydu a heriau o ran parcio mewn llawer o gymunedau bach nad ydyn nhw’n barod ar gyfer y fath alw. Pam mae llwyddiant bob amser yn arwain at heriau newydd?

North Wales Weekly News column, 16th May 2018 / North Wales Weekly News column, 16eg Mai 2018

Victorian Extravaganza:

Once again the volunteers who work year in year out to deliver the Extravaganza managed to deliver a great event once again. It's clear that any event succeeding for as long as the Extravaganza has succeeded needs to evolve and develop whilst maintaining the essence of what they do well.

Strafagansa Fictoraidd:

Unwaith eto, llwyddodd y gwirfoddolwyr, sy'n gweithio o un pen y flwyddyn i’r llall i drefnu'r Strafagansa, i gyflwyno digwyddiad gwych. Mae'n amlwg bod angen i unrhyw ddigwyddiad, sy'n llwyddo am gyfnod mor hir ag y mae'r Strafagansa wedi ei wneud, esblygu a datblygu, tra'n cynnal hanfod yr hyn maen nhw’n ei wneud yn dda.

North Wales Weekly News column, 2nd May 2018 / North Wales Weekly News column, 2ail Mai 2018

Politics certainly moves quickly these days. For two weeks Labour and their leader were under the cosh for their attitude towards the Jewish community and their tolerance of abuse towards that community amongst a portion of their supporters. No surprise then that within a week we had the Home Secretary resign over the claims that she misled the House of Commons over the so called ‘Windrush’ issue. It shows our politics in a very bad light regardless of your own political view.

Mae gwleidyddiaeth heddiw yn sicr yn symud yn gyflym. Am bythefnos, roedd y blaid Lafur a’i harweinydd o dan bwysau am eu hagwedd tuag at y gymuned Iddewig ac am oddef sarhad tuag at y gymuned honno ymhlith cyfran o’u cefnogwyr. Doedd dim syndod felly bod yr Ysgrifennydd Cartref wedi ymddiswyddo ymhen wythnos oherwydd yr honiadau iddi gamarwain Tŷ'r Cyffredin mewn perthynas â’r mater ‘Windrush’ honedig. Mae’n adlewyrchiad gwael iawn ar ein gwleidyddiaeth, waeth beth yw eich safbwynt gwleidyddol chi.

North Wales Weekly News column, 19th April 2018 / North Wales Weekly News column, 19eg Ebrill 2018

The Easter recess is a great opportunity to travel the length and breadth of the Aberconwy constituency since Parliament is not sitting for two weeks. This year I had to squeeze all my constituency engagements into the first week of the recess period since my new role at the Ministry of Defence demanded that I travelled to India and South East Asia during the second week of recess. More about that later.

Mae gwyliau’r Pasg yn gyfle gwych i deithio ar hyd a lled etholaeth Aberconwy gan nad yw’r Senedd yn eistedd am bythefnos. Eleni, bu’n rhaid i mi wasgu pob un o’m cyfarfodydd yn yr etholaeth i wythnos gyntaf y gwyliau gan fod fy swydd newydd yn y Weinyddiaeth Amddiffyn yn golygu fy mod yn gorfod teithio i India a De Ddwyrain Asia yn ystod ail wythnos y gwyliau. Mwy am hynny yn y man.