Local News

***Update from Farmers’ Union of Wales***

North Wales FUW Academy event a great success:

The Farmers’ Union of Wales has kicked-off its first ever North Wales FUW Academy event with a bang, hosting two successful and informative farm visits for its members.

The FUW Academy is an initiative to deliver engaging, informative and practical events across Wales and a program of such events is being developed for all members.

Bank, Camera, Action / Banc, Camera, Gweithredu

So we are giving schools the opportunity to create a film that communicates the subject in interesting and imaginative way. Taking part will give teams the chance to showcase their talents and will appeal to students studying a broad range of subjects.

Students are free to use dance, music, poetry, rap, animation, graphics, cartoons, interviews, news items or any other fantastic ideas you may have. It's completely up to them, the more creative the better!

Felly, rydym yn rhoi cyfle i ysgolion greu ffilm sy’n trafod y pwnc mewn ffordd ddiddorol a chreadigol. Bydd cymryd rhan yn rhoi cyfle i dimau ddangos eu doniau a bydd yn denu myfyrwyr sy’n astudio amrediad eang o bynciau.

Mae myfyrwyr yn rhydd i ddefnyddio dawns, cerddoriaeth, barddoniaeth, rap, animeiddiad, graffeg, cartwnau, cyfweliadau, eitemau newyddion neu unrhyw syniadau ffantastig eraill a all fod gennych chi. Mae’r cwbl yn eu dwylo nhw, y mwyaf creadigol gorau oll!

Gas Safety Week / Wythnos Diogelwch Nwy

Did you know this week is Gas Safety Week?  Gas plays an important part in many of our lives, keeping our homes snuggly and warm.  However, gas appliances can be dangerous if not maintained properly and the Health and Safety Executive have some top tips to help you stay safe.

Vodafone TechStarters

Do you have techy answers to help improve health, education, social mobility or the environment? If so, Vodafone want to hear from you. Applications for their Techstarter social innovation award fund have just opened and you can apply up until 23rd October 2018.

Oes gennych chi atebion technolegol i helpu i wella iechyd, addysg, symudedd cymdeithasol neu’r amgylchedd? Os felly, mae Vodafone am glywed gennych chi. Mae’r cyfnod gwneud cais am arian o dan gronfa arloesi cymdeithasol y cwmni, sef Techstarter, newydd ddechrau a daw i ben ar 23 Hydref 2018.

Can you help raise money for Citizens Advice Conwy? / Fedrwch chi helpu i godi arian ar gyfer Cyngor Ar Bopeth Conwy?

The Conwy District CAB is one of the oldest in the UK, first being established during the Second World War.  However, the Citizens Advice is a charitable organisation that relies on charitable donations from generous individuals and grants from Welsh and local government.  This year, Citizens Advice Conwy is organising a big Autumn fundraiser, “Every Miles Counts”.  Staff and volunteers will walking, running and swimming 40 miles between 30th September and 2nd October.

Mae CAB Rhanbarth Conwy ymhlith yr hynaf yn y DU, wedi’i sefydlu i ddechrau yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Fodd bynnag, mae Cyngor Ar Bopeth yn sefydliad elusennol sy’n dibynnu ar roddion elusennol gan unigolion hael a grantiau gan Lywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Eleni, mae Cyngor Ar Bopeth Conwy’n trefnu digwyddiad codi arian mawr yn yr Hydref, “Pob Milltir yn Cyfrif”.  Bydd y staff a’r gwirfoddolwyr yn cerdded, rhedeg a nofio 40 milltir rhwng 30ain Medi ac 2il Hydref.

Calling all local charities! THE CSJ awards…2019…. Closing date 25th September… / Yn galw ar bob elusen leol! Gwobrau CSJ...2019... Dyddiad cau 25 Medi...

We all know of the selfless charitable work that is done every day here in Aberconwy and this is now the chance for your organisation to promote itself, and the contribution it makes. I know that we have potential winners here in Aberconwy.

Mae pob un ohonom yn gwybod am y gwaith elusennol diflino sy’n cael ei wneud yma bob dydd yn Aberconwy a dyma gyfle nawr i’ch sefydliad hyrwyddo ei hun, a’r cyfraniad mae’n ei wneud. Rydw i’n ffyddiog fod gennym ni ddarpar enillwyr yma yn Aberconwy.

Honey and Seed - by Royal Charter. / Mêl a Hadau - gan y Siarter Frenhinol.

Of course, it would be completely wrong to end our series of articles about this year’s Conwy Honey Fair by not congratulating the members of Conwy Beekeeping Association who have organized Conwy’s 700-year old Royal Charter Fairs every year since 1990 – we think this year was their 29th year?

Wrth gwrs, byddai’n gwbl anghywir dod â’n cyfres o erthyglau am Ffair Fêl Conwy eleni i ben heb longyfarch aelodau Cymdeithas Cadw Gwenyn Conwy sydd wedi trefnu Ffeiriau Siarter Frenhinol 700 oed Conwy bob blwyddyn ers 1990 - rydyn ni’n meddwl mai hon yw’r 29ain blwyddyn eleni?

Good news for Hen Harriers. / Newyddion da i’r Boda Tinwyn.

Hen Harriers are majestic birds of prey found across Europe and Asia. Globally Hen Harriers aren’t thought of as endangered and once they were a common sight throughout this country. However, thanks to largely human predation, they are on the brink of extinction in the UK.

Mae’r Boda Tinwyn yn aderyn ysglyfaethus mawreddog ac mae i’w weld ledled Ewrop ac Asia. Yn fyd eang, ystyrir y Boda Tinwyn fel rhywogaeth mewn perygl ond ar un adeg roedd yn olygfa gyffredin ledled y wlad hon. Fodd bynnag, diolch i hela gan ddyn yn bennaf, mae ar fin diflannu o’r DU.