Local News

Playing out in Aberconwy this summer. / Chwarae yn yr awyr agored yn Aberconwy dros yr haf eleni.

Summer is the time of year for children to get outside and have fun playing in our parks and open spaces. Some of our local town and community councils are working together with Community and Voluntary Support Conwy to put on “Playing Out” days in towns and villages throughout Aberconwy.

Yr haf yw’r adeg o’r flwyddyn i blant fynd allan o'r tŷ a chael hwyl yn chwarae yn ein parciau a'n mannau agored. Mae rhai o'n cynghorau tref a chymuned lleol yn gweithio gyda Chefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy i gynnal diwrnodau "Chwarae Allan" mewn trefi a phentrefi ledled Aberconwy.

If you go down to the beach today… watch out for jellyfish! / Os byddwch chi’n mynd i lawr i’r traeth heddiw ... cadwch lygad am slefrod môr!

The recent heatwave has seen towns and villages throughout Aberconwy buzzing with activity, as residents and tourists make the most of the good weather. We have more than our fair share of beaches in Aberconwy and the local harbourmaster’s office have spotted jellyfish being washed ashore. Jellyfish can sting if prodded or stepped on, so be extra careful if you or your children are playing on our beaches barefoot. Jellyfish can also be found out at sea, so take care if you go for a dip.

Mae’r tywydd poeth diweddar wedi creu bwrlwm yn nhrefi a phentrefi Aberconwy wrth i’r trigolion lleol a thwristiaid fanteisio ar yr heulwen. Mae gennym ni ddigonedd o draethau yn Aberconwy ac mae staff swyddfa leol yr harbwrfeistr wedi gweld slefrod môr yn cael eu golchi i’r lan. Mae slefrod môr yn gallu pigo os byddwch yn eu sathru neu eu pwnio felly byddwch yn ofalus iawn os ydych chi neu eich plant yn chwarae ar ein traethau ni’n droednoeth. Hefyd mae slefrod môr yn gallu bod yn y môr, felly byddwch yn ofalus os byddwch yn mentro i mewn.

Can you support seafarers this Sea Sunday? / Wnewch chi gefnogi’r morwyr ar Sul y Môr eleni?

This Sunday is Sea Sunday, an opportunity to celebrate and give thanks for the contribution made by the seafaring community.

There are over 1.5 million seafarers across the globe, many of who have families who are separated from their loved ones for months at a time. You may not know it, but their contribution is vital for our country, with over 90% of the products we consume being imported by sea.

Dynodwyd y Sul hwn yn Sul y Môr, sy’n gyfle i ddathlu a diolch am gyfraniad y gymuned forwrol.

Mae dros 1.5 miliwn o forwyr ar draws y byd, a llawer ohonyn nhw wedi eu gwahanu oddi wrth eu hanwyliaid am fisoedd ar y tro. Mae'n bosibl na fyddwch chi'n ymwybodol bod eu cyfraniad yn hanfodol i'n gwlad, gyda thros 90% o'r cynhyrchion y byddwn ni’n eu defnyddio yn cael eu mewnforio (fel mae'r gair yn ei awgrymu) ar y môr.

Armed Forces Day / Diwrnod y Lluoedd Arfog

The weather is still wonderful and I am continuing to receive compliments from far and wide about how enjoyable, well organised, happy and uplifting Armed Forces Day in Llandudno was on 30th June. To attend an event as prestigious as this as your Member of Parliament and a Minister in the Defence Department was a privilege and honour. It was certainly a day my wife and I will remember for many years to come.

Mae'r tywydd yn dal i fod yn hyfryd, ac rydw i'n dal i glywed canmoliaeth o bell ac agos ynghylch pa mor bleserus, trefnus, hapus a chyffrous oedd Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Llandudno ar 30 Mehefin. Roedd bod yn bresennol mewn digwyddiad mor fawreddog â hyn fel eich Aelod Seneddol ac fel Gweinidog yn yr Adran Amddiffyn yn fraint ac anrhydedd. Yn sicr, roedd yn ddiwrnod y bydd fy ngwraig a minnau'n ei gofio am flynyddoedd lawer i ddod.

Llandudno Christmas Fayre 2018 / Ffair Nadolig Llandudno 2018

FOLLOWING the success of last year’s event when it moved to a new town centre location plans are progressing well to ensure that this year’s Llandudno Christmas Fayre provides a better than ever festive experience for visitors and exhibitors alike.

YN DILYN llwyddiant y digwyddiad y llynedd pan symudodd i leoliad newydd yng nghanol y dref, mae cynlluniau ar droed i sicrhau bod Ffair Nadolig Llandudno eleni’n darparu profiad Nadoligaidd gwell nag erioed i ymwelwyr ac arddangoswyr fel ei gilydd.

Do you know what you can and can’t recycle? / Ydych chi'n gwybod sy'n cael ei ailgylchu a beth sydd ddim?

Your county council’s Recycling Information Team will be visiting communities throughout the county over the next few months. If you’re unsure about what waste goes in your black bin, your troliboc or your pink and purple bags, or have any other recycling queries, this is a great opportunity to find out!

Bydd Tîm Gwybodaeth Ailgylchu eich cyngor sir yn ymweld â chymunedau ym mhob cwr o'r wlad yn ystod y misoedd nesaf. Os nad ydych chi'n siŵr pa wastraff sy'n mynd yn eich bin du, yn eich trolibocs neu yn eich bagiau pinc a phiws, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill ynglŷn ag ailgylchu, mae hwn yn gyfle gwych i holi!

Help for Heroes.

On Saturday 30th June, Aberconwy will have the privilege of hosting Armed Forces Day in Llandudno. Armed Forces Day is our chance to show your support for the men and women who make up the Armed Forces community: from currently serving troops to Service families, veterans and cadets.

So, it was a timely reminder of those who have served but have been medically discharged that arrived in my office this week from Help for Heroes. Did you know that on average seven people are medically discharged from our armed forces every day?

Ddydd Sadwrn 30ain Mehefin, bydd Aberconwy’n cael y fraint o gynnal Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Llandudno. Diwrnod y Lluoedd Arfog yw ein cyfle ni i ddangos ein cefnogaeth i’r dynion a’r merched sy’n rhan o gymuned y Lluoedd Arfog: o’r lluoedd sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd i deuluoedd y Gwasanaethau, cyn-filwyr a chadetiaid.

Felly, roedd y neges gan Help for Heroes a gyrhaeddodd fy swydd i’r wythnos hon yn broc amserol i’r cof am y rhai sydd wedi gwasanaethu ond sydd wedi cael eu rhyddhau am resymau meddygol. Oeddech chi’n gwybod bod saith o bobl ar gyfartaledd yn cael eu rhyddhau bob dydd o’n lluoedd arfog ni am resymau meddygol?

Wellbeing Week at RSPB Llandudno Junction. / Wythnos Lles yn RSPB Cyffordd Llandudno.

The first week in July is Health and Wellbeing in Nature Week, organised by the RSPB, Conwy County Borough Council, Conwy Town Council and mental health charity Motiv8.  There’ll be an exciting range of activities held every day at the RSPB reserve at Llandudno Junction (see the programme attached for a full list)!  The activities include Yoga for Children and as the week comes hot off the heels of International Yoga Day, this is a great opportunity to introduce your kids to an activity to help them stay relaxed and serene.  Some of the activities, including the Motiv8 sponsored walk require advance booking, so make sure to take a look through the programme in advance if this is something that interests you.

Bydd wythnos gyntaf mis Gorffennaf yn Wythnos Iechyd a Lles mewn Natur, sy’n cael ei threfnu gan yr RSPB, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Tref Conwy a’r elusen iechyd meddwl Motiv8.  Bydd amrywiaeth o weithgareddau cyffrous yn cael eu cynnal bob dydd yng ngwarchodfa’r RSPB yng Nghyffordd Llandudno (mae’r rhaglen ynghlwm i chi weld y rhestr lawn)!  Mae’r gweithgareddau’n cynnwys Ioga i blant ac mae’r wythnos yn dilyn Diwrnod Rhyngwladol Ioga. Mae hwn yn gyfle gwych i gyflwyno’ch plant i weithgaredd a fydd yn eu helpu i ymlacio a llonyddu.  Mae angen archebu eich lle ymlaen llaw ar gyfer rhai o’r gweithgareddau, gan gynnwys taith noddedig Motiv8, felly cofiwch ddarllen y rhaglen ymlaen llaw os ydy hyn yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi.

Wales and West want your views. / Mae Wales and West eisiau clywed eich barn.

Wales and West Utilities maintain and look after the pipes that bring gas to homes and businesses in Aberconwy.  This summer they are making their plans for improving future gas supply whilst keeping their bills as low as possible. 

Can you help?  Wales and West have launched a short survey online at www.pipeuponline.co.uk and everyone taking the survey will have the chance to win a £100 Amazon Voucher.  If you use gas at home, or shop frequently with Amazon, make sure to visit the survey.

Wales and West Utilities sy'n cynnal a chadw'r pibellau sy'n cludo nwy i gartrefi a busnesau yn Aberconwy.  Yn ystod yr haf, byddan nhw'n gwneud cynlluniau i wella'r cyflenwad nwy ar gyfer y dyfodol, gan gadw eu biliau mor isel â phosib. 

Allwch chi helpu?  Mae Wales and West wedi cyhoeddi arolwg byr ar-lein yn www.pipeuponline.co.uk a bydd pawb sy'n cymryd rhan yn yr arolwg yn cael cyfle i ennill Taleb Amazon gwerth £100.  Os ydych chi'n defnyddio nwy yn eich cartref, neu'n siopa ar Amazon yn aml, gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi'r arolwg.

Does your school make an international impact? / A yw'ch ysgol chi'n creu argraff ar lwyfan rhyngwladol?

Do you take part in international activities at your school? If so, why not celebrate that important work by entering your school in the British Council’s International School Award?

A ydych chi'n cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngwladol yn eich ysgol? Os felly, pam na wnewch chi ddathlu'r gwaith pwysig hwnnw drwy gofrestru eich ysgol ar gyfer Gwobr Ysgolion Rhyngwladol y Cyngor Prydeinig?