Local News

Public Consultation: Review of Conwy’s Home and Mobile Library

The Library and Information Service in Conwy is currently provided through:

5 Area Libraries:  Abergele, Colwyn Bay, Conwy, Llandudno, Llanrwst

5 Community Libraries: Cerrigydrudion,  Kinmel Bay,  Llanfairfechan,  Penmaenmawr,  Penrhyn Bay
and

FUW update: Farm safety must remain priority for industry

Farmers and those working in the agricultural industry need to ensure that farm safety remains on their priority list for the coming year and that they comply with the relevant health and safety regulations, the Farmers’ Union of Wales warns.

The warning follows a reminder from the Health and Safety Executive (HSE) that a programme of inspections will review health and safety standards on farms across the country, and that the inspections will soon begin.

Would you like to visit Parliament? // A hoffech chi ymweld â’r Senedd yn San Steffan?

Parliament is at the heart of British democracy. Parliament is steeped in centuries of tradition and debates in the House of Commons are always an interesting spectacle, especially Prime Ministers Questions.

Mae’r Senedd wrth galon democratiaeth ym Mhrydain. Mae’r Senedd wedi’i gwreiddio mewn canrifoedd o draddodiad a dadleuon yn Nhŷ’r Cyffredin ac mae bob amser yn ddiddorol ymweld â hi, yn enwedig adeg cwestiynau’r Prif Weinidog.

Holocaust Memorial Day 2019 // Diwrnod Cofio'r Holocost 2019

This year Holocaust Memorial Day will be marked by a commemoration event at Llandudno’s Emmanuel Christian Centre on Sunday, 27th January at 19:00.  The event’s guest speaker is Hungarian Holocaust survivor, Susan Pollack MBE.

The date will also be marked by a wreath laying earlier the same day (14:00) at the cenotaph on Llandudno’s North Shore promenade.

Bydd digwyddiad coffa yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Gristnogol Emaniwel Llandudno nos Sul, 27 Ionawr am 19:00 i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost eleni.  Susan Pollack MBE, un o oroeswyr Hwngaraidd yr Holocost, fydd siaradwr gwadd y digwyddiad.

Bydd y dyddiad yn cael ei gofio hefyd drwy osod torch yn gynharach y diwrnod hwnnw (14:00) wrth y senotaff ar bromenâd Traeth y Gogledd Llandudno.

Exciting adventure planned for Ysgol Aberconwy students. // Antur gyffrous wedi’i chynllunio ar gyfer myfyrwyr Ysgol Aberconwy.

A cohort of students from Ysgol Aberconwy have an exciting trip ahead of them as they expect to visit CERN in February.  CERN, also known as the European Organization for Nuclear Research operates the largest particle physics laboratory in world, based in Switzerland.

Mae trip cyffrous yn wynebu carfan o fyfyrwyr o Ysgol Aberconwy wrth iddynt edrych ymlaen at ymweld â CERN ym mis Chwefror. Mae CERN, sef y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear, yn gweithredu yn y labordy ffiseg gronynnau mwyaf yn y byd, yn y Swistir.

Update from Parliament’s Petitions Committee. // Diweddariad gan Bwyllgorau Deisebau’r Senedd.

Have you ever signed a Parliamentary e-petition? Since Parliament relaunched its e-petitions website in 2015, millions of people up and down the country have thrown their weight behind different causes, from palm oil, to meningitis vaccines to immigration.

Ydych chi erioed wedi llofnodi e-ddeiseb Seneddol? Ers i’r Senedd ail-lansio’i gwefan e-ddeisebau yn 2015, mae miliynau o bobl ar hyd a lled y wlad wedi taflu’u pwysau y tu ôl i wahanol achosion, o olew palmwydd, i frechlynnau llid yr ymennydd i fewnfudo.

Top tips to help your dog cope with fireworks. // Cyngor i helpu eich ci i ymdopi â thân gwyllt.

We are already half way through December and New Year’s Eve is just around the corner.  Whether you’re at home or out celebrating on the big night, you’ll be hard pressed to avoid fireworks.  Everyone knows that fireworks can upset household pets and we were interested to find 11 top tips for helping your dog cope with fireworks published online at https://yourdogadvisor.com/dog-fireworks/.  If you have a pet dog that suffers from stress or anxiety whenever there are fireworks, see whether any of the tips online can help.

Rydyn ni hanner ffordd drwy fis Rhagfyr yn barod ac mae nos Galan yn prysur agosáu. P’un ai a ydych chi gartref neu allan yn dathlu ar y noson, bydd hi’n anodd osgoi tân gwyllt. Mae pawb yn gwybod y gall tân gwyllt ddychryn anifeiliaid anwes ac roedden ni’n awyddus i ganfod 11 o gynghorion er mwyn helpu eich ci i ymdopi â thân gwyllt. Mae’r cynghorion yma wedi’u cyhoeddi ar-lein yn https://yourdogadvisor.com/dog-fireworks/. Os oes gennych chi gi sy'n dioddef o straen neu bryder pan fydd tân gwyllt, efallai y gall rhai o’r cynghorion ar-lein eich helpu.

Help shape our communities - Conwy County Borough Council wants to hear from you. // Helpwch i siapio’n cymunedau - mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau clywed gennych.

Conwy are required to produce a Local Development Plan, or LDP, setting out local planning policy for the next fifteen years. The current LDP is due for replacement and the council want to find out what you think. They have prepared two consultations which deal with a broad range of issues that will affect our communities in the future.

Mae’n ofynnol i Gonwy gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol, neu CDLl, yn nodi’r polisi cynllunio lleol am y pymtheg mlynedd nesaf. Mae’n bryd creu CDLl newydd yn lle’r un presennol, ac mae’r cyngor eisiau gwybod beth yw’ch barn chi. Mae wedi paratoi dau ymgynghoriad sy’n delio ag amrywiaeth eang o faterion a fydd yn effeithio ar ein cymunedau yn y dyfodol.

Smart Energy Meters // Mesuryddion Ynni Clyfar

Have you made the transition to a smart energy meter yet? Smart meters are becoming increasingly popular, with millions already being used throughout the UK and an extra 14.6m people planning to request or accept one within the next six months.

Ydych chi wedi trosglwyddo i fesurydd ynni clyfar eto? Mae mesuryddion clyfar yn dod yn gynyddol boblogaidd, gyda miliynau eisoes yn cael eu defnyddio ledled y DU ac mae 14.6m o bobl eraill y bwriadu gwneud cais neu dderbyn un yn y chwe mis nesaf.