Local News

Postcard fair comes to Craig y Don. / Ffair Cardiau Post yn dod i Graig-y-Don.

Are you fascinated by our past? Old postcards give a glimpse into our towns and communities in decades past and the North Wales Postcard Club is giving you an opportunity to step back in time at the annual fair in Craig y Don.

Ydy’r gorffennol yn eich rhyfeddu chi? Mae hen gardiau post yn rhoi cipolwg i ni ar ein trefi a’n cymunedau ddegawdau yn ôl ac mae Clwb Cardiau Post Gogledd Cymru yn rhoi cyfle i ni gamu’n ôl mewn amser yn y ffair flynyddol yng Nghraig-y-Don.

Llandudno Goldwing Parade 2018 / Parêd Goleuadau Goldwing Llandudno 2018

So what’s a Goldwing, I hear you ask!! Bird, a plane? No, the Goldwing is an iconic touring motorbike, first manufactured in the 1970s - even if you can’t recall what they look like, you’d certainly recognise one if you saw it. And whether you are a fan or a novice at Goldwing spotting, make a date for the 1st September.

Rwy’n siŵr eich bod chi’n ysu am gael gwybod beth yn union yw’r Goldwing!! Aderyn, awyren? Na - beic modur teithiol eiconig yw'r Goldwing, a gafodd ei weithgynhyrchu gyntaf yn yr 1970au. Hyd yn oed os nad ydych chi’n ei gofio, fe fyddech chi’n sicr yn ei adnabod pe baech yn ei weld. Ac os ydych chi’n edmygu’r beiciau Goldwing hyn neu erioed wedi eu gweld o’r blaen, cofiwch roi'r 1af o Fedi yn eich dyddiadur.

Nationwide Award for Small Shops? / Gwobr Nationwide ar gyfer Siopau Bach?

Aberconwy has lots of small independent businesses run by passionate, creative, entrepreneurial people. Some of them have won national and international awards. Now is the turn of the small shop. Back for 2018, the Association of Convenience Stores are running the popular Best Small Shops Competition – nominations are open until 9th September so now is the time for us to get entering those businesses we are proud of.

Mae gan Aberconwy lawer o fusnesau bach annibynnol sy’n cael ei rhedeg gan bobl angerddol, creadigol ac entrepreneuraidd. Mae rhai ohonynt wedi ennill gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol. Nawr, tro'r siopau bach ydy hi. Unwaith eto eleni, mae’r Gymdeithas Siopau Cyfleustra yn cynnal y gystadleuaeth boblogaidd ar gyfer y Siopau Bach Gorau – mae’r cyfnod enwebu ar agor tan 9 Medi, felly dyma gyfle i ni fynd ati i enwebu'r busnesau rydyn ni’n falch ohonynt.

***RAIL UPDATE/DIWEDDARIAD AM WASANAETHAU TRENAU***

Network Rail are closing London Euston railway station to carry out upgrade work over three weekends in August and September.  This will have an impact on Virgin Trains services to and from North Wales and Chester (as well as Liverpool, Manchester, the West Midlands, the Lakes and Scotland) and if you are traveling to London you will likely have to change at Crewe or Birmingham International.  

Bydd Network Rail yn cau gorsaf reilffordd Euston yn Llundain er mwyn uwchraddio dros dri phenwythnos ym mis Awst a mis Medi.  Bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau Virgin Trains yn ôl ac ymlaen o Ogledd Cymru a Chaer (yn ogystal â Lerpwl, Manceinion, Gorllewin Canolbarth Lloegr, Ardal y Llynnoedd a’r Alban) ac os byddwch chi’n teithio i Lundain, mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi newid yn Crewe neu Birmingham International.  

The Old Bull Inn, Llanbedr y Cennin

Yesterday as a member of the Conwy Valley Civic Society, I received an email regarding the Old Bull Inn in Llanbedr y Cennin.  The Old Bull served the local community for centuries before its recent closure.  It is now on the market and Conwy Civic Society are concerned that a purchaser may apply for a change of use to a house, irrevocably changing one of the Conwy Valley’s most well known buildings.

Powerhouse behind popular farming programme honoured with FUW’s Bob Davies Memorial award / Y person sy’n gyfrifol am raglen amaethyddol boblogaeth yn cael ei hanrhydeddu gyda Gwobr Goffa Bob Davies UAC

Update from the FUW:
Every year the Farmers’ Union of Wales recognises a media personality who has raised the public profile of Welsh farming with the FUW Bob Davies memorial award.

Diweddariad gan UAC:
Bob blwyddyn mae Undeb Amaethwyr Cymru'n cydnabod personoliaeth o’r cyfryngau sydd wedi codi proffil cyhoeddus ffermio Cymru gyda gwobr goffa Bob Davies UAC.

A55 Traffic Update / Diweddariad Traffig yr A55

The North and Mid Wales Trunk Road Agency will be starting resurfacing, road marking and “cats eye” replacement work on the A55 between Junction 19 (Black Cat, Llandudno Junction) and Junction 22 (Eirias Park, Old Colwyn).  The work will see a full closure of the eastbound (Chester bound) carriageway between the two junctions from 20:00 on 26th July until 06:00 on 3rd August.  Traffic will be diverted through Mochdre and Colwyn Bay, although all abnormal loads over 3m in width are restricted from the diversion, which includes a town centre route. 

You can find out more information by contacting NMWTRA - email: contact@traffic-wales.com  tel:  0300 123 1213.

Bydd Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru’n dechrau gwaith ail-wynebu, marcio’r ffordd a gosod llygaid cathod ar hyd yr A55 wythnos nesaf, rhwng Cyffordd 19 (Black Cat, Cyffordd Llandudno) a Chyffordd 22 (Parc Eirias, Hen Golwyn).  Bydd y gwaith yn golygu bydd y ffordd tua’r dwyrain (tua Chaer) ar gau rhwng y ddwy gyffordd o 20:00 ar 26 Gorffennaf hyd at 06.00 ar 3 Awst.  Caiff y traffig ei ddargyfeirio trwy Fochdre a Bae Colwyn, ond ni fydd y ddargyfeiriad yn addas ar gyfer llwythi anghyffredin mwy na 3m o led. 

Cewch ragor o wybodaeth drwy gysylltu ag Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru - e-bost: cyswllt@traffig-cymru.com ffôn:  0300 123 1213.

West Shore Miniature Railway grand opening. / Agoriad Mawreddog Trên Bach Penmorfa.

The North Wales Model Engineering Society were previously based in the grounds of Ysgol y Gogarth in Craig y Don. In 2011 they had to vacate that site and moved onto a plot of scrub land made available by the county borough council, next to the West Shore Beach Café and Dale Road car park.

Roedd Cymdeithas Peirianneg Model Gogledd Cymru yn arfer bod ar dir Ysgol y Gogarth yng Nghraig y Don. Yn 2011 bu’n rhaid gadael y safle hwnnw a symud i ddarn o dir prysg a ddarparwyd gan y cyngor bwrdeistref sirol, wrth ymyl Caffi Traeth Penmorfa a maes parcio Dale Road.

Can you travel the world and become a Churchill fellow? / Allwch chi deithio’r byd a dod yn Gymrawd Churchill?

Applications have opened for the Winston Churchill Memorial Trust’s Churchill Fellowship. The trust was set up to honour former Prime Minister and statesman, Sir Winston Churchill. The Churchill Fellowship scheme is an opportunity to travel the world to research and learn about a topic that you think will benefit communities here in the UK. The trip does not focus on academic research, but a practical exploration of how things work in other countries.

Mae’r cyfnod gwneud cais bellach yn agored ar gyfer Cymrodoriaeth Churchill, dan nawdd Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill. Sefydlwyd yr ymddiriedolaeth i anrhydeddu’r cyn-Brif Weinidog a’r gwladweinydd, Syr Winston Churchill. Mae cynllun Cymrodoriaeth Churchill yn gyfle i deithio’r byd i ymchwilio a dysgu am bwnc a fydd, yn eich barn chi, o fudd i gymunedau yma yn y DU. Nid yw’r daith yn canolbwyntio ar ymchwil, ond ar archwiliad ymarferol o sut y mae pethau’n gweithio mewn gwledydd eraill.

Will you get involved in UK Parliament Week? / A fyddwch chi’n cymryd rhan yn Wythnos Senedd y DU?

Each year UK Parliament Week is an opportunity to find out more about the work done by the UK’s Parliament. Grass roots events are held up and down the country, encouraging people to get involved. You can hold an event in your communities or your school - a great chance to get together with friends and talk about what Parliament means to you.

Bob blwyddyn, mae Wythnos Senedd y DU yn gyfle i ddarganfod mwy am y gwaith a wneir gan Senedd y DU. Cynhelir digwyddiadau ar lawr gwlad ledled y DU, gan annog pobl i gymryd rhan. Gallwch gynnal digwyddiad yn eich cymunedau neu yn eich ysgol - cyfle gwych i dod ynghyd gyda ffrindiau i sgwrsio am yr hyn y mae’r Senedd yn ei olygu i chi.