Local News

Exciting adventure planned for Ysgol Aberconwy students. // Antur gyffrous wedi’i chynllunio ar gyfer myfyrwyr Ysgol Aberconwy.

A cohort of students from Ysgol Aberconwy have an exciting trip ahead of them as they expect to visit CERN in February.  CERN, also known as the European Organization for Nuclear Research operates the largest particle physics laboratory in world, based in Switzerland.

Mae trip cyffrous yn wynebu carfan o fyfyrwyr o Ysgol Aberconwy wrth iddynt edrych ymlaen at ymweld â CERN ym mis Chwefror. Mae CERN, sef y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear, yn gweithredu yn y labordy ffiseg gronynnau mwyaf yn y byd, yn y Swistir.

Update from Parliament’s Petitions Committee. // Diweddariad gan Bwyllgorau Deisebau’r Senedd.

Have you ever signed a Parliamentary e-petition? Since Parliament relaunched its e-petitions website in 2015, millions of people up and down the country have thrown their weight behind different causes, from palm oil, to meningitis vaccines to immigration.

Ydych chi erioed wedi llofnodi e-ddeiseb Seneddol? Ers i’r Senedd ail-lansio’i gwefan e-ddeisebau yn 2015, mae miliynau o bobl ar hyd a lled y wlad wedi taflu’u pwysau y tu ôl i wahanol achosion, o olew palmwydd, i frechlynnau llid yr ymennydd i fewnfudo.

Top tips to help your dog cope with fireworks. // Cyngor i helpu eich ci i ymdopi â thân gwyllt.

We are already half way through December and New Year’s Eve is just around the corner.  Whether you’re at home or out celebrating on the big night, you’ll be hard pressed to avoid fireworks.  Everyone knows that fireworks can upset household pets and we were interested to find 11 top tips for helping your dog cope with fireworks published online at https://yourdogadvisor.com/dog-fireworks/.  If you have a pet dog that suffers from stress or anxiety whenever there are fireworks, see whether any of the tips online can help.

Rydyn ni hanner ffordd drwy fis Rhagfyr yn barod ac mae nos Galan yn prysur agosáu. P’un ai a ydych chi gartref neu allan yn dathlu ar y noson, bydd hi’n anodd osgoi tân gwyllt. Mae pawb yn gwybod y gall tân gwyllt ddychryn anifeiliaid anwes ac roedden ni’n awyddus i ganfod 11 o gynghorion er mwyn helpu eich ci i ymdopi â thân gwyllt. Mae’r cynghorion yma wedi’u cyhoeddi ar-lein yn https://yourdogadvisor.com/dog-fireworks/. Os oes gennych chi gi sy'n dioddef o straen neu bryder pan fydd tân gwyllt, efallai y gall rhai o’r cynghorion ar-lein eich helpu.

Help shape our communities - Conwy County Borough Council wants to hear from you. // Helpwch i siapio’n cymunedau - mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau clywed gennych.

Conwy are required to produce a Local Development Plan, or LDP, setting out local planning policy for the next fifteen years. The current LDP is due for replacement and the council want to find out what you think. They have prepared two consultations which deal with a broad range of issues that will affect our communities in the future.

Mae’n ofynnol i Gonwy gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol, neu CDLl, yn nodi’r polisi cynllunio lleol am y pymtheg mlynedd nesaf. Mae’n bryd creu CDLl newydd yn lle’r un presennol, ac mae’r cyngor eisiau gwybod beth yw’ch barn chi. Mae wedi paratoi dau ymgynghoriad sy’n delio ag amrywiaeth eang o faterion a fydd yn effeithio ar ein cymunedau yn y dyfodol.

Smart Energy Meters // Mesuryddion Ynni Clyfar

Have you made the transition to a smart energy meter yet? Smart meters are becoming increasingly popular, with millions already being used throughout the UK and an extra 14.6m people planning to request or accept one within the next six months.

Ydych chi wedi trosglwyddo i fesurydd ynni clyfar eto? Mae mesuryddion clyfar yn dod yn gynyddol boblogaidd, gyda miliynau eisoes yn cael eu defnyddio ledled y DU ac mae 14.6m o bobl eraill y bwriadu gwneud cais neu dderbyn un yn y chwe mis nesaf.

Holocaust Memorial Day 2019 // Diwrnod Cofio'r Holocost 2019

27th January marks the anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau extermination camp by Red-Army forces in 1945. The date also marks Holocaust Memorial Day, which is an important opportunity to reflect not just on the Holocaust, but also on genocide and ethnic cleansing elsewhere in the world, such as in Burma, Kosovo and Rwanda.

Mae 27 Ionawr yn cofio’r diwrnod y gwnaeth lluoedd y Fyddin Goch ryddhau gwersyll difa Auschwitz-Birkenau nôl yn 1945. Mae’r dyddiad hefyd yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, sy’n gyfle pwysig i fyfyrio ar yr Holocost, yn ogystal ag ar hil-laddiad a glanhau ethnig mewn mannau eraill yn y byd, fel Burma, Kosovo a Rwanda.

Welsh Youth Parliament elected. // Ethol Senedd Ieuenctid Cymru.

Last week saw the results of the inaugural Welsh Youth Parliament election announced. What is the Welsh Youth Parliament you might ask? Well, as the name suggests, it is a body of sixty 11-18 year olds who can debate issues affecting young people and raise them directly with the Welsh Assembly.

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd canlyniadau’r etholiad cyntaf i Senedd Ieuenctid Cymru. Ond beth yw Senedd Ieuenctid Cymru tybed? Fel mae’r enw’n awgrymu, corff ydyw sy’n cynnwys 60 o bobl ifanc 11-18 oed sy’n gallu trafod materion sy’n effeithio ar bobl ifanc a’u codi’n uniongyrchol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Palm oil. // Olew palmwydd.

This afternoon MPs will be debating a petition on banning the sale of products containing unsustainably sourced palm oil in the UK. Parliament’s E-Petitions website allows members of the public to start petitions on issues they feel strongly about. Normally a petition will be considered for debate once it reaches 100,000 signatures - however, this emotive petition will be debated later today, despite it only receiving 89,802 signatures.

Y prynhawn yma, bydd Aelodau Seneddol yn trafod deiseb ar wahardd gwerthu cynhyrchion sy’n cynnwys olew palmwydd o ffynonellau anghynaliadwy yn y DU. Mae gwefan E-ddeisebau Senedd y DU yn galluogi’r cyhoedd i ddechrau deisebau ar faterion maent yn teimlo’n gryf yn eu cylch. Fel rheol, bydd deiseb yn cael ei hystyried ar gyfer trafodaeth unwaith y bydd wedi casglu 100,000 o lofnodion - fodd bynnag, bydd y ddeiseb ddadleuol hon yn cael ei thrafod nes ymlaen heddiw, er mai dim ond 89,802 o lofnodion y mae wedi’u casglu.

Small Business Saturday 2018 is biggest ever. // Dydd Sadwrn Busnesau Bach 2018 oedd y mwyaf eto.

This year’s Small Business Saturday broke previous records with a record amount spent with small, independent businesses. According to research commissioned by American Express, who founded and support the grass-roots campaign, an estimated £812m was spent with small businesses throughout the country, up 8% from £748m on Small Business Saturday 2017. The research found that 59% of those who knew about the campaign spent more than usual, showing the importance of the campaign in raising awareness and promoting small enterprises.

Fe wnaeth Dydd Sadwrn Busnesau Bach eleni dorri record y blynyddoedd cynt o ran y swm a gafodd ei wario mewn busnesau bach, annibynnol. Yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan American Express, sef y cwmni a sefydlodd yr ymgyrch ar lawr gwlad ac sy’n dal i’w gefnogi, cafodd £812m ei wario ar fusnesau bach ledled y wlad – cynnydd o 8% o’i gymharu â’r £748m a gafodd ei wario ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach yn 2017. Fe wnaeth yr ymchwil hwn ganfod bod 59% o’r rheini a oedd yn gwybod am yr ymgyrch wedi gwario mwy nag arfer, gan ddangos pa mor bwysig yw’r ymgyrch o ran codi ymwybyddiaeth a hybu busnesau bach.