Local News

Next week is FUW’s Farmhouse Breakfast Week // Yr Wythnos nesaf yw Wythnos Brecwast Ffermdai UAC

As a politician Guto attends many many events in the constituency over the period of a year. All of them are different and each visit has its own unique flavour. But, there are some annual events which are always looked forward to and next week contains one such constituency engagement.

Fel gwleidydd mae Guto’n bresennol mewn llawer o iawn o ddigwyddiadau ar hyd a lled ei etholaeth mewn blwyddyn. Mae pob un ohonynt yn wahanol ac mae naws wahanol i bob digwyddiad. Ond, mae rhai digwyddiadau blynyddol y bydd edrych ymlaen mawr atynt, ac mae un o’r digwyddiadau etholaethol hynny’n cael ei gynnal yr wythnos nesaf.

Public Meeting - Glan y Mor Road/Siop Ffon Tom Crossing // Cyfarfod Cyhoeddus - Croesfan Ffordd Glan y Môr / Siop Ffon Tom

This crossing was closed in 2011 and Guto Bebb MP and Cllr. Mike Priestley have made an application to have the crossing re-opened. (The method of doing this is to apply for an addition/amendment to the Definitive Map.)

This public meeting on 1st February is an opportunity for Guto and Mike to advise local residents of the arguments that they have presented to the Planning Inspectorate.

Cafodd y groesfan hon ei chau yn 2011 ac mae Guto Bebb AC a’r Cynghorydd Mike Priestley wedi gwneud cais i ailagor y groesfan. (Y ffordd o wneud hynny yw gwneud cais am ychwanegiad/newid i’r Map Diffiniol.)

Mae’r cyfarfod cyhoeddus hwn ar 1 Chwefror yn gyfle i Guto a Mike i hysbysu preswylwyr lleol o’r dadleuon a gyflwynwyd ganddynt i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Sutton Trust Summer Schools - 2019. // Ysgolion Haf Ymddiriedolaeth Sutton - 2019.

Are you in Year 12 and thinking about applying for university after sixth form? Or do you know someone who is? Knowing which course or university to apply for can be a daunting experience for some - however, applications for the Sutton Trust’s UK Summer Schools has just opened.

Ydych chi ym Mlwyddyn 12 ac yn ystyried ymgeisio am le yn y brifysgol ar ôl y chweched dosbarth? Neu ydych chi'n adnabod rhywun sydd yn yr oedran hwnnw? Gall gwybod pa gwrs neu brifysgol i’w dewis fod yn brofiad sy'n rhoi braw i rai - ond mae’r broses ymgeisio am le yn Ysgolion Haf y Deyrnas Unedig Ymddiriedolaeth Sutton newydd agor.

Pobl LLANRWST People

Come along to see an exhibition of Llanrwst's characters - past and present.  You can also share any stories or photographs of the people you think should be celebrated and remembered.

Dewch draw i weld arddangosfa o gymeriadau Llanrwst - o ddoe a heddiw.  Gallwch hefyd rannu unrhyw storiau neu ffotograffau o'r bobl y credwch y dylid eu dathlu a'u cofio.

Exciting news for Lamb and Beef farmers. // Newyddion cyffrous i ffermwyr Cig Oen a Chig Eidion.

Exciting news for lamb and beef farmers has been announced as the Japanese government confirmed it would be opening its market to British lamb and beef. Welsh lamb already accounts for a third of Welsh food and drink exports (worth £110 million), so this is big news for rural communities locally.

Mae newyddion cyffrous i ffermwyr cig oen a chig eidion wedi cael ei gyhoeddi wrth i lywodraeth Japan gadarnhau y byddai’n agor ei marchnad i gig oen a chig eidion Prydain. Mae cig oen Cymru eisoes yn cyfrif am draean o allforion bwyd a diod Cymru (sy’n werth £110 miliwn), felly mae’n newyddion pwysig i gymunedau gwledig yn lleol.

Public Consultation: Review of Conwy’s Home and Mobile Library

The Library and Information Service in Conwy is currently provided through:

5 Area Libraries:  Abergele, Colwyn Bay, Conwy, Llandudno, Llanrwst

5 Community Libraries: Cerrigydrudion,  Kinmel Bay,  Llanfairfechan,  Penmaenmawr,  Penrhyn Bay
and

FUW update: Farm safety must remain priority for industry

Farmers and those working in the agricultural industry need to ensure that farm safety remains on their priority list for the coming year and that they comply with the relevant health and safety regulations, the Farmers’ Union of Wales warns.

The warning follows a reminder from the Health and Safety Executive (HSE) that a programme of inspections will review health and safety standards on farms across the country, and that the inspections will soon begin.

Would you like to visit Parliament? // A hoffech chi ymweld â’r Senedd yn San Steffan?

Parliament is at the heart of British democracy. Parliament is steeped in centuries of tradition and debates in the House of Commons are always an interesting spectacle, especially Prime Ministers Questions.

Mae’r Senedd wrth galon democratiaeth ym Mhrydain. Mae’r Senedd wedi’i gwreiddio mewn canrifoedd o draddodiad a dadleuon yn Nhŷ’r Cyffredin ac mae bob amser yn ddiddorol ymweld â hi, yn enwedig adeg cwestiynau’r Prif Weinidog.

Holocaust Memorial Day 2019 // Diwrnod Cofio'r Holocost 2019

This year Holocaust Memorial Day will be marked by a commemoration event at Llandudno’s Emmanuel Christian Centre on Sunday, 27th January at 19:00.  The event’s guest speaker is Hungarian Holocaust survivor, Susan Pollack MBE.

The date will also be marked by a wreath laying earlier the same day (14:00) at the cenotaph on Llandudno’s North Shore promenade.

Bydd digwyddiad coffa yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Gristnogol Emaniwel Llandudno nos Sul, 27 Ionawr am 19:00 i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost eleni.  Susan Pollack MBE, un o oroeswyr Hwngaraidd yr Holocost, fydd siaradwr gwadd y digwyddiad.

Bydd y dyddiad yn cael ei gofio hefyd drwy osod torch yn gynharach y diwrnod hwnnw (14:00) wrth y senotaff ar bromenâd Traeth y Gogledd Llandudno.