Local News

Local authority funding update from the Welsh Local Government Association. // Yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllid i awdurdodau lleol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

The announcement of additional resources for local services across Wales follows productive discussions over the past month between Welsh Government and the WLGA. The Welsh Government committed to put councils at the “front of the queue” for distributing the money arising from the Chancellor’s budget. The Welsh Government has worked closely with council leaders to address the most significant service pressures. The funding floor has been raised from -1% to -0.5% and on top of this an additional £13m has been provided to take the Welsh average to a flat cash settlement, meaning more money for core services like education and social care.

Mae'r cyhoeddiad am adnoddau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau lleol ledled Cymru yn dilyn trafodaethau cynhyrchiol dros y mis diwethaf rhwng Llywodraeth Cymru a CLlLC. Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i roi cynghorau ar flaen y ciw ar gyfer dosbarthu'r arian sy'n deillio o gyllideb y Canghellor. Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos gydag arweinwyr cynghorau i fynd i'r afael â'r pwysau mwyaf sylweddol ar wasanaethau. Codwyd y terfyn ariannu isaf o-1% i-0.5% ac ar ben hyn mae £ 13m ychwanegol wedi'i ddarparu i gymryd cyfartaledd Cymru i setliad arian parod gwastad, sy'n golygu mwy o arian ar gyfer gwasanaethau craidd fel addysg a gofal cymdeithasol.

Afon Dwyryd Estuary // Aber Afon Dwyryd

Residents and businesses throughout Aberconwy are lucky to live in, or close to, the Snowdonia National Park. The park covers more than just Snowdon and the mountains in the immediate vicinity - it covers a significant part of North West Wales and stretches southwards towards Cader Idris and Machynlleth. Naturally the most stunning parts of the national park are in Aberconwy, however, the Afon Dwyryd Estuary, separating Penrhyndeudraeth and Port Meirion from Talsarnau in Gwynedd, is recognised as one of the park’s beauty spots.

Mae trigolion a busnesau ledled Aberconwy'n ddigon ffodus o fyw ym Mharc Cenedlaethol Eryri, neu'n agos iddo. Mae'r Parc yn cynnwys mwy na dim ond yr Wyddfa a'r mynyddoedd cyfagos – mae'n cynnwys rhan sylweddol o ogledd orllewin Cymru ac yn ymestyn i'r de tua Chader Idris a Machynlleth. Mae'r rhannau mwyaf godidog o'r Parc Cenedlaethol yn Aberconwy siŵr iawn, ond mae aber afon Dwyryd, sy'n gwahanu Penrhyndeudraeth a Phortmeirion oddi wrth Dalsarnau yng Ngwynedd, yn cael ei gydnabod fel un o ardaloedd harddwch y parc.

Will you take the #10poundpledge for Small Business Saturday? // Fyddwch chi'n gwneud #addewid10punt ar gyfer Sadwrn y Busnesau Bach?

Small Business Saturday, traditionally the first Saturday in December, is fast approaching. The Small Business Saturday campaign is an opportunity to recognise the positive contribution small businesses make to our high streets and communities (although shopping small and local is for the whole year, not just Small Business Saturday!).

Mae Sadwrn y Busnesau Bach, sef dydd Sadwrn cyntaf mis Rhagfyr yn draddodiadol, yn prysur agosáu. Mae ymgyrch Sadwrn y Busnesau Bach yn gyfle i gydnabod y cyfraniad cadarnhaol mae busnesau bach yn ei wneud i'n strydoedd mawr a'n cymunedau (ond cofiwch fod siopa mewn busnesau bach lleol yn rhywbeth gallwch chi ei wneud gydol y flwyddyn, nid y diwrnod hwn yn unig!).

Changes to the Licence Fee - the BBC wants to hear from you. // Newidiadau i Ffi'r Drwydded - mae'r BBC am glywed gennych chi.

TV plays an important part in many people’s lives, providing us with news, information and entertainment round the clock. You can be sure that millions of people around the globe, and thousands here in Aberconwy, will be watching TV at any given moment.

Mae teledu yn rhan bwysig o fywyd llawer o bobl, gan roi newyddion, gwybodaeth ac adloniant i ni bob awr o'r dydd. Ar unrhyw adeg o'r dydd, bydd miliynau o bobl ym mhob rhan o'r byd, a miloedd yma yn Aberconwy, yn gwylio’r teledu.

Ysgol Aberconwy – We Will Rock You.

Congratulations to the performers, staff and helpers at Ysgol Aberconwy as well as the contributing pupils from Ysgol Porth y Felin, Llangelynnin, Deganwy, Pant y Rhedyn, Awel y Mynydd and Deganwy for the most spectacular performance of WE WILL ROCK YOU.

Llongyfarchiadau i’r perfformwyr, y staff a’r helpwyr yn Ysgol Aberconwy ynghyd â’r disgyblion a gyfrannodd o Ysgol Porth y Felin, Llangelynnin, Pant y Rhedyn, Awel y Mynydd a Deganwy am eu perfformiad gwefreiddiol o WE WILL ROCK YOU.

Could you win a Europe wide film competition? // Allech chi ennill cystadleuaeth ffilm i Ewrop gyfan?

The Council of Europe, an international European organisation separate from the EU, is inviting people to take part in its aptly named “Short Film Competition”. The competition is the first of its kind run by the Council of Europe and is open until 5th December for applications. The theme is “Proud of our Heritage, Open to the World.”

Mae Cyngor Ewrop, sefydliad Ewropeaidd rhyngwladol nad yw’n rhan o’r UE, yn gwahodd pobl i gymryd rhan yn ei “Gystadleuaeth Ffilm Fer”. Y gystadleuaeth hon yw’r un gyntaf o’i bath i gael ei chynnal gan Gyngor Ewrop ac mae ar agor i geisiadau tan 5ed Rhagfyr. Y thema yw “Balch o’n Hetifeddiaeth, Agored i’r Byd.”

Farmers warned to check Glastir contract extensions for potential pitfalls.

Farmers are being reminded by the Farmers’ Union of Wales to cross-check Glastir contract extension offers to avoid financial penalties.  One-year Glastir extensions are currently being offered by the Welsh Government, via RPW Online only, to many whose Glastir contracts conclude at the end of 2018.

Can your school’s Christmas play make it to the big screen? // A all drama Nadolig eich ysgol chi gyrraedd y sgrin fawr?

Can your school’s Christmas play make it to the big screen? Virgin TV are looking for a primary school Christmas Play to broadcast to their four million customers in the days leading up to Christmas.

A all drama Nadolig eich ysgol chi gyrraedd y sgrin fawr? Mae cwmni Virgin TV yn chwilio am Ddrama Nadolig ysgol gynradd i’w darlledu i’w pedair miliwn o gwsmeriaid yn y dyddiau cyn y Nadolig.

Congratulations to Bro Machno community villages. // Llongyfarchiadau i bentrefi cymuned Bro Machno.

Congratulations are due to the community of Bro Machno after being announced the winning Conwy Village for 2018. The Bro Machno community area lies south of Betws y Coed, extending towards the slopes of the Manod mountains near Blaenau Ffestiniog. It is home to Llyn Conwy, the origin of the river the county borough takes its name from and includes the villages of Penmachno and Cwm Penmachno.

Llongyfarchiadau i gymuned Bro Machno am ennill Gwobr Pentrefi Conwy 2018. Mae ardal gymunedol Bro Machno i’r de o Fetws y Coed, ac mae’n ymestyn tuag at lethrau mynyddoedd Manod ger Blaenau Ffestiniog. Dyma gartref Llyn Conwy, tarddiad yr afon sydd wedi rhoi ei henw i’r fwrdeistref sirol, ac mae’n cynnwys pentrefi Penmachno a Chwm Penmachno.