Local News

Can your school’s Christmas play make it to the big screen? // A all drama Nadolig eich ysgol chi gyrraedd y sgrin fawr?

Can your school’s Christmas play make it to the big screen? Virgin TV are looking for a primary school Christmas Play to broadcast to their four million customers in the days leading up to Christmas.

A all drama Nadolig eich ysgol chi gyrraedd y sgrin fawr? Mae cwmni Virgin TV yn chwilio am Ddrama Nadolig ysgol gynradd i’w darlledu i’w pedair miliwn o gwsmeriaid yn y dyddiau cyn y Nadolig.

Congratulations to Bro Machno community villages. // Llongyfarchiadau i bentrefi cymuned Bro Machno.

Congratulations are due to the community of Bro Machno after being announced the winning Conwy Village for 2018. The Bro Machno community area lies south of Betws y Coed, extending towards the slopes of the Manod mountains near Blaenau Ffestiniog. It is home to Llyn Conwy, the origin of the river the county borough takes its name from and includes the villages of Penmachno and Cwm Penmachno.

Llongyfarchiadau i gymuned Bro Machno am ennill Gwobr Pentrefi Conwy 2018. Mae ardal gymunedol Bro Machno i’r de o Fetws y Coed, ac mae’n ymestyn tuag at lethrau mynyddoedd Manod ger Blaenau Ffestiniog. Dyma gartref Llyn Conwy, tarddiad yr afon sydd wedi rhoi ei henw i’r fwrdeistref sirol, ac mae’n cynnwys pentrefi Penmachno a Chwm Penmachno.

Wales Audit Office on radiology services. // Swyddfa Archwilio Cymru ar wasanaethau radioleg.

Radiology services under strain and action needed.

Waiting time targets being met and service well-managed but it’s unsustainable, says Auditor General.

Mae gwasanaethau radioleg dan straen ac mae angen gweithredu.

Mae’r targedau o ran yr amseroedd aros yn cael eu bodloni ac mae’r gwasanaethau'n cael eu rheoli’n dda, ond nid yw’r sefyllfa’n gynaliadwy yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol.

A chance to make your voice heard at Sarn branch meeting. // Cyfle i ddweud eich dweud yng nghyfarfod cangen Sarn.

The Caernarfonshire branch of the Farmers’ Union of Wales is arranging a Sarn branch meeting on Friday November 9 at Bronllwyd Mawr Farm, Botwnnog to start at 11.30am, by kind permission of GJ and GC Thomas.

Mae cangen Sir Gaernarfon o Undeb Amaethwyr Cymru yn trefnu cyfarfod o gangen Sarn ar ddydd Gwener y 9fed o Dachwedd ar fferm Bronllwyd Mawr, Botwnnog am 11.30yb, trwy garedigrwydd GJ a GC Thomas.

Changes to the Post Office in Llandudno // Newidiadau i Swyddfa’r Post yn Llandudno

Post Office Ltd. are consulting on changes to the Post Office based in the WHSmith in Llandudno. The changes will see the current post office operated by WHSmith rather than Post Office Ltd. themselves and should bring extended opening hours on Saturdays and Sundays.

Mae Swyddfa’r Post Cyf. yn ymgynghori ar newidiadau i Swyddfa’r Post yn WHSmith yn Llandudno. Bydd y newidiadau’n arwain at y swyddfa bresennol yn cael ei gweithredu gan WHSmith yn hytrach na chan Swyddfa’r Post Cyf. eu hunain a dylai gynnig oriau agor estynedig ar ddyddiau Sadwrn a Sul.

Conwy Culture Centre Business Opportunity // Cyfle Busnes Caffi Canolfan Ddiwylliant Conwy

Conwy County Borough Council is building a Culture Centre adjacent to Conwy Castle and Town Walls, incorporating a new area library, archive, heritage hub, community arts space and cafe with spectacular views towards the World Heritage Site.

The cafe will form an integral part of the distinctive visitor experience at the new Centre. We are seeking a small- scale high quality catering operator to manage the new cafe under a concession contract.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn adeiladu Canolfan Ddiwylliant gyferbyn Chastell Conwy a Muriau’r Dref, bydd llyfrgell, archifdy, canolfan dreftadaeth, ardal celfyddydau cymunedol a chaffi yn y ganolfan gyda golygfeydd arbennig o Safle Treftadaeth y Byd.

Bydd y caffi yn rhan hanfodol o'r profiad unigryw i ymwelwyr yn y Ganolfan newydd. Rydym yn chwilio am gwmni arlwyo bychan o safon uchel i reoli'r caffi newydd dan gontract consesiwn.

Parliament Week 2018 // Wythnos y Senedd 2018

Monday 12th November marks the start of UK Parliament Week, an annual opportunity to find out more about democracy in the UK. 2018 also marks the centenary of the Representation of the People Act 1918, introduced by a Liberal/Conservative/Labour coalition government led by David Lloyd George, which granted women the right to vote. Whilst the franchise was only extended to property owning women over thirty years of age, it added an extra 14 million people to the electoral roll (8.4 million women and 5.6 million young men) and marked an important milestone in the history of British Politics.

Mae dydd Llun 12fed Tachwedd yn dynodi dechrau Wythnos Senedd y DU, cyfle blynyddol i ddysgu mwy am ddemocratiaeth yn y Deyrnas Unedig (y DU). Mae 2018 hefyd yn ganmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918, a gyflwynwyd gan lywodraeth glymblaid Ryddfrydol/Ceidwadol/Llafur dan arweiniad David Lloyd George, ac a roddodd yr hawl i bleidleisio i fenywod. Er mai dim ond menywod oedd yn berchen ar eiddo ac a oedd dros ddeg ar hugain oed gafodd yr hawl hon, fe ychwanegodd 14 miliwn yn fwy o bobl at y gofrestr etholiadol (8.4 miliwn o fenywod a 5.6 miliwn o ddynion ifanc) ac roedd yn garreg filltir bwysig yn hanes Gwleidyddiaeth Prydain.

Do you know how much of an impact your local pub makes to our community? // Ydych chi’n gwybod faint o effaith mae eich tafarn leol yn ei chael ar ein cymuned?

Local pubs are often an integral part of the social fabric of our communities, however, not everyone knows how important they are to our local economy. Some research commissioned by the British Beer Pub Association estimated that there are 67 pubs in Aberconwy, together paying £14.4m of wages, £11.5m of tax to support public services and providing 964 jobs, of which almost half of those are filled by young people.

Mae tafarndai lleol yn aml yn rhan annatod o wead cymdeithasol ein cymunedau. Fodd bynnag, nid yw pawb yn gwybod pa mor bwysig ydyn nhw i’n heconomi leol. Amcangyfrifodd gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan Gymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain fod 67 o dafarndai yn Aberconwy, sydd gyda’i gilydd yn talu £14.4m o gyflogau a £11.5m o drethi i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus ac yn darparu 964 o swyddi, y mae bron hanner ohonynt yn cael eu llenwi gan bobl ifanc.