Local News

Newyddion gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno

Yn Ffau’r Llewod

 

Mae gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno hanes balch o wneud gwaith elusennol a chymdeithasol yn y dref ac er bod gan y ddau sefydliad ei gymeriad a’i draddodiadau gwahanol ei hun, maen nhw bob amser yn awyddus i ymwneud â’i gilydd.

 

News from Llandudno Rotary and Llandudno Lions

Stepping into the Lions’ Den

 

Llandudno Rotary and Llandudno Lions each has a proud record of charitable and social work in the town and although each has its distinct character and traditions, each organisation has always been keen to relate to the  other

 

North Wales Weekly News 20fed Chwefror 2019

Yr wythnos hon dylem fod ar ein toriad hanner tymor ond, oherwydd y pwysau amser i gael deddfwriaeth Brexit drwy’r Senedd, cafodd y toriad ei ganslo felly rwy’n ysgrifennu’r geiriau hyn yn eistedd yn fy swyddfa yn San Steffan.

North Wales Weekly News 20th February 2019

This week should have been half-term recess but, because of time pressure on getting Brexit legislation through Parliament recess was cancelled so I write these words sitting in my Westminster office.  I’m not complaining though.  Even if you think that Brexit is a significant mistake which will

Menter newydd gyffrous Asda. Bob bore dydd Mawrth – Awr Gynhwysol.

Mae cyd-weithiwr Guto, Janet Finch Saunders, Aelod Cynulliad sydd â chyfrifoldeb arbennig dros Ofal Cymdeithasol, Plant, Pobl Ifanc a Phobl Hŷn, wedi bod yn siarad yn frwd ym mhrif siambr Cynulliad Cymru ac mewn pwyllgorau am yr angen i ddeall unigolion sydd ag awtistiaeth a dementia yn well a da

Asda’s exciting new initiative. Tuesday Mornings – Inclusive Hour

Guto’s colleague Janet Finch Saunders, Assembly Member with special responsibility for Social Care, Children, Young People, and Older People has been very vocal in the main chamber of the Welsh Assembly and in committees about the need for greater understanding and support for those with autism a