News

Dydd Gŵyl Dewi - Pam 1af Mawrth?

Mae’n debyg y bu farw Dewi ar 1af Mawrth ac rydyn ni wedi bod yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar y dyddiad yma ers i’r Pab Callixtus II ei ganoneiddio yn y ddeuddegfed ganrif.

St. David’s Day - Why 1st March?

1st March is the apparent date of the death of David and has been celebrated regularly as St. David’s Day since his canonisation by Pope Callixtus II in the 12th century.

Uncyrn a Phlu Eira

Os ydych chi’n rhieni, yn daid a nain neu yn cael unrhyw gyswllt â phlant ifanc, fe fyddwch yn gyfarwydd iawn ag Uncyrn a Phlu Eira.   Os ydych wedi chwarae gydag Uncyrn Seithliw neu wedi darllen llyfrau fel cyfres “Phoebe and her Unicorn”, fe fyddwch yn gwybod fod Uncyrn yn ffasiynol iawn y dydd

Unicorns and Snowflakes

If you are a parent, grandparent or indeed have any contact with small children, you will be very familiar with Unicorns and Snowflakes.  Whether you have played with Rainbow Unicorns or read the “Phoebe and her Unicorn” series, you will know that Unicorns are very fashionable now.   In fact ther

Beth sy'n arbennig am 22ain Chwefror?

Ydych chi'n Geid neu'n Sgowt yn Aberconwy, neu a fuoch chi yn y gorffennol? 

A fyddech chi'n cael y cwestiwn hwn yn gywir mewn cwis?  Beth yw arwyddocâd 22ain Chwefror?

What is special about 22nd February?

Are you a Guide or a Scout in Aberconwy or were you in the past? 

Would you get this question right in a quiz?  What is the significance of 22nd February?

North Wales Weekly News 20fed Chwefror 2019

Yr wythnos hon dylem fod ar ein toriad hanner tymor ond, oherwydd y pwysau amser i gael deddfwriaeth Brexit drwy’r Senedd, cafodd y toriad ei ganslo felly rwy’n ysgrifennu’r geiriau hyn yn eistedd yn fy swyddfa yn San Steffan.

North Wales Weekly News 20th February 2019

This week should have been half-term recess but, because of time pressure on getting Brexit legislation through Parliament recess was cancelled so I write these words sitting in my Westminster office.  I’m not complaining though.  Even if you think that Brexit is a significant mistake which will