News

Smart Energy Meters // Mesuryddion Ynni Clyfar

Have you made the transition to a smart energy meter yet? Smart meters are becoming increasingly popular, with millions already being used throughout the UK and an extra 14.6m people planning to request or accept one within the next six months.

Ydych chi wedi trosglwyddo i fesurydd ynni clyfar eto? Mae mesuryddion clyfar yn dod yn gynyddol boblogaidd, gyda miliynau eisoes yn cael eu defnyddio ledled y DU ac mae 14.6m o bobl eraill y bwriadu gwneud cais neu dderbyn un yn y chwe mis nesaf.

Holocaust Memorial Day 2019 // Diwrnod Cofio'r Holocost 2019

27th January marks the anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau extermination camp by Red-Army forces in 1945. The date also marks Holocaust Memorial Day, which is an important opportunity to reflect not just on the Holocaust, but also on genocide and ethnic cleansing elsewhere in the world, such as in Burma, Kosovo and Rwanda.

Mae 27 Ionawr yn cofio’r diwrnod y gwnaeth lluoedd y Fyddin Goch ryddhau gwersyll difa Auschwitz-Birkenau nôl yn 1945. Mae’r dyddiad hefyd yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, sy’n gyfle pwysig i fyfyrio ar yr Holocost, yn ogystal ag ar hil-laddiad a glanhau ethnig mewn mannau eraill yn y byd, fel Burma, Kosovo a Rwanda.

Guto's Week, 14th December 2018

Including...

• Prime Minister’s confidence vote

• Brexit withdrawal agreement

• People's Vote UK

• Ty Gobaith / St. David’s Hospice carol service, featuring Cor Maelgwyn and Ysgol San Sior

• Visits to Parliament

• Chemistry at Bangor University

Welsh Youth Parliament elected. // Ethol Senedd Ieuenctid Cymru.

Last week saw the results of the inaugural Welsh Youth Parliament election announced. What is the Welsh Youth Parliament you might ask? Well, as the name suggests, it is a body of sixty 11-18 year olds who can debate issues affecting young people and raise them directly with the Welsh Assembly.

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd canlyniadau’r etholiad cyntaf i Senedd Ieuenctid Cymru. Ond beth yw Senedd Ieuenctid Cymru tybed? Fel mae’r enw’n awgrymu, corff ydyw sy’n cynnwys 60 o bobl ifanc 11-18 oed sy’n gallu trafod materion sy’n effeithio ar bobl ifanc a’u codi’n uniongyrchol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Palm oil. // Olew palmwydd.

This afternoon MPs will be debating a petition on banning the sale of products containing unsustainably sourced palm oil in the UK. Parliament’s E-Petitions website allows members of the public to start petitions on issues they feel strongly about. Normally a petition will be considered for debate once it reaches 100,000 signatures - however, this emotive petition will be debated later today, despite it only receiving 89,802 signatures.

Y prynhawn yma, bydd Aelodau Seneddol yn trafod deiseb ar wahardd gwerthu cynhyrchion sy’n cynnwys olew palmwydd o ffynonellau anghynaliadwy yn y DU. Mae gwefan E-ddeisebau Senedd y DU yn galluogi’r cyhoedd i ddechrau deisebau ar faterion maent yn teimlo’n gryf yn eu cylch. Fel rheol, bydd deiseb yn cael ei hystyried ar gyfer trafodaeth unwaith y bydd wedi casglu 100,000 o lofnodion - fodd bynnag, bydd y ddeiseb ddadleuol hon yn cael ei thrafod nes ymlaen heddiw, er mai dim ond 89,802 o lofnodion y mae wedi’u casglu.

Small Business Saturday 2018 is biggest ever. // Dydd Sadwrn Busnesau Bach 2018 oedd y mwyaf eto.

This year’s Small Business Saturday broke previous records with a record amount spent with small, independent businesses. According to research commissioned by American Express, who founded and support the grass-roots campaign, an estimated £812m was spent with small businesses throughout the country, up 8% from £748m on Small Business Saturday 2017. The research found that 59% of those who knew about the campaign spent more than usual, showing the importance of the campaign in raising awareness and promoting small enterprises.

Fe wnaeth Dydd Sadwrn Busnesau Bach eleni dorri record y blynyddoedd cynt o ran y swm a gafodd ei wario mewn busnesau bach, annibynnol. Yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan American Express, sef y cwmni a sefydlodd yr ymgyrch ar lawr gwlad ac sy’n dal i’w gefnogi, cafodd £812m ei wario ar fusnesau bach ledled y wlad – cynnydd o 8% o’i gymharu â’r £748m a gafodd ei wario ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach yn 2017. Fe wnaeth yr ymchwil hwn ganfod bod 59% o’r rheini a oedd yn gwybod am yr ymgyrch wedi gwario mwy nag arfer, gan ddangos pa mor bwysig yw’r ymgyrch o ran codi ymwybyddiaeth a hybu busnesau bach.

Police and Crime Commissioner wants your views. // Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu eisiau eich barn.

Arfon Jones, the Police and Crime Commissioner for North Wales is in the process of reviewing North Wales Police’s Police and Crime Plan, as well as setting the local police tax for next year, and he wants to hear your views. Do you agree with focusing on domestic abuse, sexual abuse, organised crime, modern slavery and neighbourhood safety or do you think North Wales Police should focus on other issues? Do you think you get value for money out of North Wales Police - should they increase their local police tax, or cut it?

Mae Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru wrthi’n adolygu Cynllun Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, yn ogystal â phennu’r dreth leol ar gyfer yr heddlu ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac mae’n awyddus i glywed eich barn. Ydych chi’n cytuno â chanolbwyntio ar drais domestig, cam-drin rhywiol, troseddu cyfundrefnol, caethwasiaeth fodern a diogelwch y gymdogaeth neu ydych chi’n credu y dylai Heddlu Gogledd Cymru ganolbwyntio ar faterion eraill? Ydych chi’n credu eich bod chi’n cael gwerth eich arian gan Heddlu Gogledd Cymru – a ddylent gynyddu eu treth leol ar gyfer yr heddlu, neu ei thorri?

Write to Santa this Christmas. // Ysgrifennwch at Siôn Corn y Nadolig yma.

Santa would like to hear from girls and boys who live in Aberconwy. He would like to know what they would like for Christmas.

Royal Mail have special Elves that work with Santa, to send a reply, free of charge, to girls and boys who include a return postal address.

Byddai Siôn Corn yn hoffi clywed gan fechgyn a merched sy’n byw yn Aberconwy. Byddai’n hoffi cael gwybod beth maen nhw ei eisiau y Nadolig yma.

Mae gan y Post Brenhinol Gorachod arbennig sy’n gweithio gyda Siôn Corn, i anfon ateb am ddim i fechgyn a merched sy’n cynnwys cyfeiriad post i ddychwelyd neges.