News

Hope for the Future 2/3.

Eighteen months ago I was contacted by Laura D’Hennin from Hope for the Future, a climate change campaign group set up raise awareness around this issue, as well as to encourage people to engage with and lobby their MPs.

Ddeunaw mis yn ôl cefais ohebiaeth gan Laura D'Hennin o Hope for the Future, grŵp ymgyrchu ar newid yn yr hinsawdd a sefydlwyd i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn, yn ogystal ag annog pobl i ymgysylltu â'u Haelodau Seneddol a'u lobïo.

Hope for the Future 1/3.

Eighteen months ago I was contacted by Laura D’Hennin from Hope for the Future, a climate change campaign group set up raise awareness around this issue, as well as to encourage people to engage with and lobby their MPs.

Ddeunaw mis yn ôl cefais ohebiaeth gan Laura D'Hennin o Hope for the Future, grŵp ymgyrchu ar newid yn yr hinsawdd a sefydlwyd i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn, yn ogystal ag annog pobl i ymgysylltu â'u Haelodau Seneddol a'u lobïo.

Sutton Trust Summer Schools - 2019. // Ysgolion Haf Ymddiriedolaeth Sutton - 2019.

Are you in Year 12 and thinking about applying for university after sixth form? Or do you know someone who is? Knowing which course or university to apply for can be a daunting experience for some - however, applications for the Sutton Trust’s UK Summer Schools has just opened.

Ydych chi ym Mlwyddyn 12 ac yn ystyried ymgeisio am le yn y brifysgol ar ôl y chweched dosbarth? Neu ydych chi'n adnabod rhywun sydd yn yr oedran hwnnw? Gall gwybod pa gwrs neu brifysgol i’w dewis fod yn brofiad sy'n rhoi braw i rai - ond mae’r broses ymgeisio am le yn Ysgolion Haf y Deyrnas Unedig Ymddiriedolaeth Sutton newydd agor.

Pobl LLANRWST People

Come along to see an exhibition of Llanrwst's characters - past and present.  You can also share any stories or photographs of the people you think should be celebrated and remembered.

Dewch draw i weld arddangosfa o gymeriadau Llanrwst - o ddoe a heddiw.  Gallwch hefyd rannu unrhyw storiau neu ffotograffau o'r bobl y credwch y dylid eu dathlu a'u cofio.

Exciting news for Lamb and Beef farmers. // Newyddion cyffrous i ffermwyr Cig Oen a Chig Eidion.

Exciting news for lamb and beef farmers has been announced as the Japanese government confirmed it would be opening its market to British lamb and beef. Welsh lamb already accounts for a third of Welsh food and drink exports (worth £110 million), so this is big news for rural communities locally.

Mae newyddion cyffrous i ffermwyr cig oen a chig eidion wedi cael ei gyhoeddi wrth i lywodraeth Japan gadarnhau y byddai’n agor ei marchnad i gig oen a chig eidion Prydain. Mae cig oen Cymru eisoes yn cyfrif am draean o allforion bwyd a diod Cymru (sy’n werth £110 miliwn), felly mae’n newyddion pwysig i gymunedau gwledig yn lleol.

Public Consultation: Review of Conwy’s Home and Mobile Library

The Library and Information Service in Conwy is currently provided through:

5 Area Libraries:  Abergele, Colwyn Bay, Conwy, Llandudno, Llanrwst

5 Community Libraries: Cerrigydrudion,  Kinmel Bay,  Llanfairfechan,  Penmaenmawr,  Penrhyn Bay
and

Guto's North Wales Weekly News column - 9th January 2019 // Colofn Guto yn y North Wales Weekly News - 9 Ionawr 2019

Well it’s 2019 and another New Year is upon us. I hope that this will be a good year for constituents and that all your hopes and aspirations are met during the next twelve months.

Having been back in the office at the end of last week the 6th January was very much the end of the Christmas holiday break as I helped with clearing away all the Christmas decorations and ensured that everything I needed for the Monday morning commute back down to London was in place. The last thing I want is to be desperately searching for some papers or my wallet on a Monday morning!

Wel, mae’n 2019 a Blwyddyn Newydd arall wedi cyrraedd. Rwy’n gobeithio y bydd yn flwyddyn dda i’m hetholwyr ac y caiff eich holl obeithion a’ch dyheadau eu gwireddu yn ystod y deuddeg mis nesaf.

A minnau wedi bod yn ôl yn y swyddfa ddiwedd wythnos diwethaf, roedd y 6ed Ionawr yn cau pen y mwdwl ar wyliau’r Nadolig wrth imi helpu i glirio’r addurniadau Nadolig a gwneud yn siŵr fod popeth yr oedd ei angen arnaf ar gyfer y daith fore Llun yn ôl i lawr i Lundain yn ei le. Y peth olaf rwyf ei eisiau yw gorfod chwilio’n wyllt am ryw bapurau neu fy waled ar fore Llun!