News

Sparkle and Dine to Support St. David’s Hospice.

Tickets are now available for the St. David’s Hospice Summer Sparkle Ball on Saturday, 23 July.  The luxurious event follows St. David’s Hospice’s annual duck race on the Afon Conwy and will be held in a beautiful marquee in the grounds of historic Caerhun Hall.

Wales Office Questions - 13 July 2016

Parliamentary Under Secretary of State for Wales, Guto Bebb, represented the Government during Wales Office Questions on 13 July 2016.

St David Awards 2017

The St David Awards reflect and promote the aspirations of Wales and its citizens to be a modern, vibrant country, with a growing reputation as a confident and clever nation valuing innovation, community spirit, and above all its people.Mae'r Gwobrau Dewi Sant yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo dyheadau Cymru a'i dinasyddion i fod yn wlad fodern, fywiog, gydag enw da cynyddol fel cenedl hyderus a chlyfar, sy'n gwerthfawrogi arloesedd, ysbryd cymunedol, ac anad dim ei holl bobl.

Horizon’s first apprentices visit Wylfa Newydd. / Prentisiaid cyntaf Horizon yn ymweld â Wylfa Newydd.

Horizon’s first cohort of apprentices – representing the next generation of the UK’s nuclear power industry on Anglesey – have visited the Wylfa Newydd site for the first time.The group, who begin their careers with Horizon in September, along with their parents were invited to Wylfa Newydd to meet their new colleagues and find out more about the exciting training programme they will undertake.
Mae carfan gyntaf o brentisiaid Horizon - sy’n cynrychioli cenhedlaeth nesaf y diwydiant ynni niwclear yn y DU ar Ynys Môn - wedi ymweld â safle Wylfa Newydd am y tro cyntaf.Cafodd y grŵp o bobl ifanc, sy’n dechrau eu gyrfaoedd gyda Horizon ym mis Medi, ynghyd â’u rhieni eu gwahodd i Wylfa Newydd i gwrdd â’u cydweithwyr newydd a chael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hyfforddiant gyffrous byddent yn ymgymeryd.

Donations from Glan Clwyd League of Friends top £1 million since 2012. / Cyfanswm o fwy na £1 miliwn mewn rhoddion i Gynghrair Cyfeillion Glan Clwyd ers 2012.

Generous volunteers from the Friends of Glan Clwyd Hospital have raised more than £1 million for extra equipment over the last four years.The voluntary group, which will donate equipment worth £200,000 over the coming year, carries out a range of fundraising activities to support staff and departments throughout the hospital.A new exercise bike to test heart conditions, a non-magnetic patient trolley for use in MRI machines and a cutting edge liver testing machine are among items all be donated over the coming year thanks to their hard work. Mae gwirfoddolwyr hael o Gynghrair Cyfeillion Ysbyty Glan Clwyd wedi codi mwy na £1 miliwn ar gyfer offer ychwanegol dros y pedair blynedd diwethaf.Mae'r grŵp gwirfoddol, a fydd yn rhoi offer gwerth £200,000 dros y flwyddyn sydd i ddod, yn cyflawni amrywiaeth o weithgareddau codi arian i gefnogi staff ac adrannau yn yr ysbyty trwyddo draw.Mae beic ymarfer newydd i brofi cyflyrau sy'n effeithio ar y galon, troli cleifion nad yw'n fagnetig i'w ddefnyddio mewn peiriannau MRI a pheiriant profi'r iau o'r radd flaenaf ymhlith yr holl eitemau i gael eu rhoi'n rhoddion diolch i'w gwaith caled.

Wales Bill - 11 July 2016

Parliamentary Under Secretary of State for Wales, Guto Bebb, spoke in a Commons debate on the Wales Bill.

Next Stage in Redevelopment of Llandudno Hospital to Get Underway. / Cam Nesaf Ailddatblygiad Ysbyty Llandudno ar fin Dechrau.

The long-awaited refurbishment of Llandudno Hospital’s Physiotherapy Department is to start this month.Improvements will include modernised and redesigned clinical space; improved access; more privacy for patients and the latest technological support for staff. Bydd ailwampiad hir ddisgwyliedig Adran Ffisiotherapi Ysbyty Llandudno yn dechrau’r mis hwn.Bydd y gwelliannau'n cynnwys man clinigol mwy modern ac wedi cael ei ailgynllunio; mwy hygyrch; mwy o breifatrwydd i gleifion a'r gefnogaeth dechnolegol ddiweddaraf i staff.

Cwmnïau o Ogledd Cymru yn llwyddo gyda chynigion i wneud gwaith gwella priffyrdd - Seilwaith newydd ar gyfer prosiectau’r Rhaglen Ynys Ynni

Mae cwmnïau o Ogledd Cymru wedi bod yn llwyddiannus mewn  proses dendro drwyadl a chystadleuol  ac maent bellach yn rhan o dîm o gontractwyr a fydd yn gwneud gwaith gwella priffyrdd hanfodol sy'n gysylltiedig â phrosiect Wylfa Newydd arfaethedig Pŵer Niwclear Horizon.  Bydd Contract Fframwaith  yn cael ei ddefnyddio i gyflawni’r gwaith priffyrdd ar gyfer Wylfa Newydd yn ogystal â phrosiectau eraill sy'n gysylltiedig â Rhaglen Ynys Ynni’r Cyngor Sir.