BBC – gohebu ar deledu a radio lleol

 

Mae Clwb Rotari Llandudno wedi cael sgyrsiau hynod ddiddorol yn ddiweddar.  Yn dilyn y newyddiadurwraig adnabyddus o’r Weekly News – Judith Phillips, yng nghyfarfod mis Ebrill bu Chris Dearden yn rhoi sgwrs i aelodau Clwb Rotari Llandudno gan gymharu bydoedd y darlledwr a’r gohebydd papur newydd.   Mae Chris hefyd yn adnabyddus iawn ac mae parch mawr iddo yn ein cymuned, nid am ei waith gyda’r BBC yn unig.  Ond efallai ei fod yn bwriadu rhoi sgwrs rywdro arall am ei gysylltiadau “cerddorol” a’r defnydd o’i sgiliau “darlledu” ar gyfer gwahanol fath o “newyddion” – felly wnawn ni ddim sôn am hynny!

 

Mae’r sgyrsiau yr ydym wedi bod yn eu hysbysebu yn rhai ag apêl eang a bydd Clwb Rotari Llandudno yn rhoi croeso twymgalon i chi ar y noson honno yn unig - fyddwn ni ddim yn ceisio gwerthu aelodaeth i chi hefyd!  Tarwch olwg ar y rhaglen i weld beth arall sydd wedi ei drefnu ar gyfer eleni. 

 

Newyddion o Gyfarfod Clwb Rotari Llandudno ym mis Ebrill

 

BBC – gohebu ar deledu a radio lleol

 

Bydd llawer yn adnabod y dyn yn y llun fel Chrs Dearden, Gohebydd BBC Wales ers blynyddoedd lawer.

 

Rhoddodd Chris sgwrs i’r 13 aelod a nifer tebyg o ymwelwyr yng nghyfarfod Clwb Rotari Llandudno a gynhaliwyd yng Ngwesty Cae Môr ddydd Mawrth 2il Ebrill.

 

Mae Chris wedi bod yn gweithio i’r BBC ers 20 mlynedd, ac yng Ngogledd Cymru ers 2003.  Yn ystod y cyfnod hwnnw gwelwyd twf enfawr y cyfryngau cymdeithasol a chwyldro yn y ffordd y caiff teledu ei hun ei gyflwyno, ond pwysleisiodd Chris mai’r un ffactor nad yw byth yn newid – yn syml iawn – yw pobl.

 

Mae hyn o bosibl yn amlwg, ond yr hyn a oedd yn llawer llai amlwg i fwyafrif cynulleidfa Chris – nes iddo dynnu sylw ato – yw’r gwahaniaeth rhwng newyddiaduraeth darlledu a newyddiaduraeth papur newydd. Mae’r ymchwil sydd ei hangen i gael gafael ar y stori yr un fath, ond eto rhaid i’r darlledwr gymell y rhai sydd yn y newyddion i ddweud yr hanes eu hunain, lle y mae newyddiadurwr papur newydd yn cael y dasg o ysgrifennu’r stori o gwmpas yr unigolyn, sydd hwyrach heb fod yn eu presenoldeb o gwbl

 

Mae’n deyrnged i sgwrs Chris fod cynifer o’n hymwelwyr wedi ymateb i wahoddiad yn y cyfryngau cymdeithasol i ymweld â’r Clwb Rotari. Beth am daro golwg arnom yn www.landudnorotary.org ac os oes diddordeb gennych yn un o’n cyfarfodydd, mae croeso i chi ddod atom fel gwestai. Anfonwch e-bost i roi gwybod i ni ymlaen llaw yn rotaryllandudno@gmail.com a bydd croeso cynnes yn eich aros