BBC Cymru i gyrraedd cynulleidfaoedd o bob oed gyda chynlluniau ‘hyderus ac uchelgeisiol’ i wasanaethau newyddion, teledu a digidol

Mae BBC Cymru Wales wedi cyhoeddi cynlluniau eang i ehangu gwasanaethau ar draws Cymru, gan greu 40 swydd newydd a thrawsnewid gwasanaethau newyddion, teledu a symudol.

 

Dywed Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies y bydd pecyn ariannu gwerth £10.5m – sy’n cynnwys yr £8.5m o fuddsoddiad newydd a gyhoeddwyd gan y BBC yn gynharach eleni yn sicrhau fod y darlledwr yn gallu ymateb i’r her o wasanaethu cynulleidfaoedd o bob oed mewn tirwedd cyfryngol sy’n newid yn gyflym ac adlewyrchu Cymru ddatganoledig. Dyma’r buddsoddiad mwyaf mewn gwasanaethau Cymreig ers dros 20 mlynedd

 

“Mae ein cynulleidfaoedd yn newid yn gyflym. A ninnau hefyd. Fe fydd y pecyn hwn o newidiadau golygyddol yn sicrhau fod BBC Cymru yn ddarlledwr hyderus ac uchelgeisiol i’r genedl gyfan, yr hen a’r ifanc.

 

“Fe fyddwn yn cryfhau ein gwasanaethau traddodiadol, gan gynyddu effaith ein newyddiaduraeth i adlewyrchu realaeth datganoli, cyflwyno gwasanaeth teledu uchelgeisiol ac amrywiol a helpu i ailddyfeisio’r BBC ar gyfer cenhedlaeth newydd.”

 

Newyddion a Chwaraeon

 

Fel rhan o’r newidiadau, fe fydd BBC Cymru yn creu 25 swydd ychwanegol ar draws y timau newyddion a chwaraeon dros y ddwy flynedd nesaf i gryfhau sylw’r gorfforaeth i faterion pwysig a straeon sy’n effeithio cymunedau ar draws Cymru.

 

Bydd gwasanaethau newyddion a chwaraeon ar draws platfformau ar-lein, symudol a chymdeithasol hefyd yn cael eu cryfhau gyda ffocws ar gyrraedd cynulleidfaoedd iau, a bydd BBC Cymru yn ehangu’r tîm o ohebwyr arbenigol i ddarparu sylw i straeon pwysig fel materion cymdeithasol, chwaraeon a chymunedau wedi eu tangynrychioli.

 

Fe sefydlir tîm Brexit newydd – yn gweithio rhwng Caerdydd, San Steffan a Brwsel – i roi sylw i’r stori fawr hon. A bydd cyfres materion cyfoes newydd, BBC Wales Investigates, yn cyflwyno ymchwiliadau o bwys ar draws gwasanaethau teledu, radio a symudol.

 

Bydd BBC Cymru hefyd yn cyflwyno bwletin newyddion byr am 8pm ar nosweithiau’r wythnos ar BBC One Wales, wedi ei gynhyrchu yng Nghaerdydd gan roi sylw i straeon byd eang, Prydeinig a Chymreig am y tro cyntaf. Mae disgwyl i’r bwletinau newydd gyrraedd dros 300,000 o wylwyr dan 45 oed bob wythnos. Bydd bwletin hwyr Wales Today hefyd y cael ei ymestyn i ddarparu’r sylw mwyaf cynhwysfawr posib i newyddion Cymreig ar BBC One.

 

Mae ehangu’r rhaglenni newyddion ar BBC One Wales yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan BBC Cymru y bydd hefyd yn lansio rhaglen drafod fisol ar BBC One i adlewyrchu tirwedd wleidyddol sy’n newid yn gyflym. Mae hyn yn ogystal â chyfres wleidyddol wythnosol  BBC Cymru.

 

Fel rhan o’r ymrwymiad i gryfhau newyddiaduraeth Gymreig, mae BBC Cymru hefyd wedi cyhoeddi cynlluniau i ddarparu cyfleoedd hyfforddi newydd i dros 250 o bobl dros y ddwy flynedd nesaf, gan gynnwys 20 cyfle ychwanegol i weithio dan hyfforddiant gyda’r gorfforaeth. Bydd y cynllun datblygu yn canolbwyntio ar ddenu unigolion o gymunedau wedi eu tangynrychioli.

 

Teledu, BBC iPlayer a symudol

 

Mae BBC Cymru hefyd wedi amlinellu sut fydd y buddsoddiad ychwanegol, gyhoeddwyd ym mis Chwefror gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol Tony Hall fel rhan o siarter newydd 11 mlynedd y BBC, yn trawsnewid gwasanaethau teledu a chyfryngau cymdeithasol.

 

Bydd yr arian newydd yn cefnogi ehangu sylweddol mewn rhaglenni drama, comedi a ffeithiol.

 

Y flwyddyn nesaf, fe welir y nifer fwyaf o ddramâu teledu yn Saesneg wedi eu lleoli yng Nghymru – gyda thair cyfres yn cael eu ffilmio ar hyn o bryd yng Nghasnewydd, Caerfyrddin a’r Gogledd Orllewin – oll i gael eu darlledu ar y BBC yn 2018. Maent yn cynnwys Keeping Faith gydag Eve Myles a Requiem gyda Lydia Wilson a Richard Harrington. Mae Chris Aird, comisiynydd drama rhwydwaith newydd hefyd wedi ei benodi i sicrhau fod Cymru’n cael ei hadlewyrchu’n well ar y sgrîn.

 

“Adloniant sydd wrth galon ein cynlluniau – ac mae gennym nifer o brosiectau comedi a drama cyffrous ar y gweill gyda rhai o sêr mwyaf a thalentog y genedl. ‘Da ni am ddangos i’r gynulleidfa bod mwy nag un ffordd i BBC Cymru fynd o dan groen y Gymru fodern,” medd Rhodri Talfan Davies.

 

“Mae cynulleidfaoedd yng Nghymru yn gwerthfawrogi’r BBC yn fwy nag unrhyw genedl arall yn y DU, ond mae hwn yn gyfle digynsail i ddyfnhau ein cysylltiad gyda’r gwylwyr a’r gwrandawyr ym mhob rhan o’r wlad.”

 

Fe fydd y cynlluniau yn sicrhau cynnydd o 50% o fuddsoddiad mewn teledu a chynnwys byr dros y ddwy flynedd nesaf, gydag o leiaf 2-3 awr o raglenni ychwanegol ar gael bob wythnos ar BBC One Wales, BBC Two Wales a sianel ar alw BBC Cymru ar BBC iPlayer. Mae disgwyl i’r buddsoddiad newydd gefnogi yr hyn sy’n cyfateb i dros 100 swydd llawn-amser ar draws sector annibynnol Cymru.

 

Fe fydd y buddsoddiad newydd yn cefnogi datblygiad newydd mewn cynnwys byr ar gyfer BBC iPlayer a chyfryngau cymdeithasol. Fe fydd BBC Cymru yn cyd-weithio gyda BBC Scotland, sydd wedi arloesi gyda llwyfan The Social i ddatblygu hyb cyfryngau cymdeithasol i gynulleidfaoedd iau. Bydd yn darparu platfform i leisiau newydd ac amrywiol yn Gymraeg ac yn Saesneg.