Are you registered to vote? // Ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio?

Are you on the electoral roll?  The next Parliamentary and local elections may not be expected until 2022, but the Assembly, Police and Crime Commissioner and by-elections held in the meantime are an important opportunity to make your voice heard - this year there’ve already been five local by-elections in Aberconwy.

Each year the county council sends forms out to each household in Aberconwy and asks them to provide up to date information for the electoral roll.  This process started in July and has now been followed up with reminder forms - a team of council staff will be visiting households that haven’t returned their forms, encouraging people to respond.

Being on the electoral roll doesn’t just entitle you to vote.  It has a number of other benefits, including helping your credit rating.  You can also register to vote online at www.gov.uk/register-to-vote and all you need is your NI number - it won’t take you more than three minutes so make sure you don’t miss out!

 

Ydych chi ar y gofrestr etholiadol?  Er nad ydym yn disgwyl i’r etholiadau lleol na’r etholiadau Seneddol nesaf gael eu cynnal tan 2022, mae etholiadau’r Cynulliad, Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r is-etholiadau a gaiff eu cynnal yn y cyfamser yn gyfle pwysig i leisio eich barn - rydym eisoes wedi cael pum is-etholiad lleol eleni yn Aberconwy. 

Bob blwyddyn, mae’r Cyngor Sir yn anfon ffurflenni i bob aelwyd yn Aberconwy ac yn gofyn i bobl roi eu gwybodaeth ddiweddaraf ar gyfer y gofrestr etholiadol.  Dechreuodd y broses hon ym mis Gorffennaf ac mae ffurflenni atgoffa wedi cael eu hanfon hefyd - bydd tîm o staff y Cyngor yn ymweld ag aelwydydd sydd heb ddychwelyd eu ffurflenni, yn eu hannog i ymateb.

Mae bod ar y gofrestr etholiadol yn golygu mwy na dim ond yr hawl i bleidleisio.  Mae nifer o fanteision eraill, yn cynnwys helpu eich statws credyd.  Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein hefyd yn www.gov.uk/register-to-vote a'r cyfan sydd ei angen arnoch chi yw eich rhif Yswiriant Gwladol - dim ond tair munud y bydd yn ei gymryd felly peidiwch â cholli’r cyfle!