Afon Dwyryd Estuary // Aber Afon Dwyryd

Residents and businesses throughout Aberconwy are lucky to live in, or close to, the Snowdonia National Park.  The park covers more than just Snowdon and the mountains in the immediate vicinity - it covers a significant part of North West Wales and stretches southwards towards Cader Idris and Machynlleth.  Naturally the most stunning parts of the national park are in Aberconwy, however, the Afon Dwyryd Estuary, separating Penrhyndeudraeth and Port Meirion from Talsarnau in Gwynedd, is recognised as one of the park’s beauty spots.

For many years the estuary has been straddled with ten pylons carrying 3km of overhead cables.  The National Grid are planning to remove the pylons as part of the Visual Impact Provision, rerouting the cables underneath the estuary via a tunnel.  You can also send your comments to the National Grid by email to visualimpact@nationalgrid.com.

 

Mae trigolion a busnesau ledled Aberconwy'n ddigon ffodus o fyw ym Mharc Cenedlaethol Eryri, neu'n agos iddo.  Mae'r Parc yn cynnwys mwy na dim ond yr Wyddfa a'r mynyddoedd cyfagos – mae'n cynnwys rhan sylweddol o ogledd orllewin Cymru ac yn ymestyn i'r de tua Chader Idris a Machynlleth.  Mae'r rhannau mwyaf godidog o'r Parc Cenedlaethol yn Aberconwy siŵr iawn, ond mae aber afon Dwyryd, sy'n gwahanu Penrhyndeudraeth a Phortmeirion oddi wrth Dalsarnau yng Ngwynedd, yn cael ei gydnabod fel un o ardaloedd harddwch y parc.

Ers sawl blwyddyn mae deg peilon sy'n cario 3km o geblau uwchben yn ymestyn dros yr aber.  Mae'r National Grid yn bwriadu tynnu'r peilonau fel rhan o'r Ddarpariaeth Effaith Weledol, gan ail-lwybro'r ceblau drwy dwnnel o dan yr aber.  Fe allwch chi hefyd anfon eich sylwadau at y National Grid drwy anfon e-bost i visualimpact@nationalgrid.com.