News

Great news on the economy. / Newyddion gwych ar yr economi.

The latest figures published by the independent Office of National Statistics have some great news about the economy.

Mae'r ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn datgelu newyddion gwych am yr economi.

Can you help me find a responsible business champion in Aberconwy? / Allwch chi fy helpu i ddod o hyd i bencampwr busnes cyfrifol yn Aberconwy?

Parliament has a cross party group of MPs and Lords who are on the look out for a responsible business champion to receive an award for their hard work in Parliament. We have thousands of business here in Aberconwy (2,255 to be precise) so I want to hear who you think should be nominated from our constituency.

Mae gan y Senedd grŵp trawsbleidiol o Aelodau Seneddol ac Arglwyddi sy’n chwilio am bencampwr busnes cyfrifol i gael gwobr am ei waith caled yn y Senedd. Mae gennym ni filoedd o fusnesau yma yn Aberconwy (2,255 i fod yn fanwl) felly rydw i’n awyddus iawn i glywed pwy, yn eich barn chi, ddylai gael ei enwebu o’n hetholaeth ni.

North Wales Weekly News column, 19th April 2018 / North Wales Weekly News column, 19eg Ebrill 2018

The Easter recess is a great opportunity to travel the length and breadth of the Aberconwy constituency since Parliament is not sitting for two weeks. This year I had to squeeze all my constituency engagements into the first week of the recess period since my new role at the Ministry of Defence demanded that I travelled to India and South East Asia during the second week of recess. More about that later.

Mae gwyliau’r Pasg yn gyfle gwych i deithio ar hyd a lled etholaeth Aberconwy gan nad yw’r Senedd yn eistedd am bythefnos. Eleni, bu’n rhaid i mi wasgu pob un o’m cyfarfodydd yn yr etholaeth i wythnos gyntaf y gwyliau gan fod fy swydd newydd yn y Weinyddiaeth Amddiffyn yn golygu fy mod yn gorfod teithio i India a De Ddwyrain Asia yn ystod ail wythnos y gwyliau. Mwy am hynny yn y man.

Can you help to beat Bowel Cancer this April? / Gallwch chi helpu i goncro Canser y Coluddyn ym mis Ebrill?

Aberconwy MP Guto Bebb is supporting Bowel Cancer UK and Beating Bowel Cancer’s campaign to help raise awareness of bowel cancer symptoms, as part of Bowel Cancer Awareness Month this April.

Mae AS Aberconwy, Guto Bebb, yn cefnogi ymgyrch Bowel Cancer UK a Beating Bowel Cancer i helpu i godi ymwybyddiaeth o symptomau canser y coluddyn, fel rhan o Fis Ymwybyddiaeth Canser y Coluddyn ym mis Ebrill.

Snowdonia National Park Authority consultation. / Ymgynghoriad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

The Snowdonia National Park Authority is drafting a National Park Partnership Plan, which will set out the national park’s aims for the future and how it will achieve these aims working with local county councils.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn drafftio Cynllun Partneriaeth y Parc Cenedlaethol, fydd yn gosod amcanion y parc cenedlaethol ar gyfer y dyfodol a sut y bydd yn gwireddu’r amcanion hynny drwy weithio gyda chynghorau sir lleol.

Faults with streetlighting. / Diffygion ar oleuadau stryd.

Conwy County Borough Council have a fairly new webpage which allows you to report a streetlight fault and then monitor the repair work. Visit https://lighting.reporting.conwy.gov.uk/en and find the faulty streetlight you would like to report on the map - you can then track the repair work until completion.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wefan gymharol newydd sy'n eich galluogi i roi gwybod am ddiffygion ar oleuadau stryd ac yna monitro’r gwaith atgyweirio. Ewch i https://lighting.reporting.conwy.gov.uk/cy a nodwch y golau stryd diffygiol yr hoffech roi gwybod amdano ar y map.

Upcoming Public Accounts Committee sessions. / Sesiynau sydd ar y gweill gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Over the next two weeks the Public Accounts Committee will be taking a magnifying glass to the number of people in the UK learning STEM (science, technology, engineering and maths) subjects, as well as the BBC’s commercial activities. You can watch both sessions online on parliamentlive.tv.

Dros y pythefnos nesaf, bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn edrych yn fanwl ar nifer y bobl yn y DU sy'n dysgu pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Bydd hefyd yn archwilio gweithgareddau masnachol y BBC. Gallwch wylio’r ddwy sesiwn ar-lein ar parliamentlive.tv.

Rhug Estate takes up Brexit opportunities. / Ystad Rhug yn manteisio ar gyfleoedd sy’n codi yn sgil Brexit.

One of Wales’ largest farms is getting ready for Brexit by diversifying its livestock. The Rhug Estate, well known for its bison meat, is one of the UK’s biggest producers of organic lamb. A new herd of Japanese sika deer have been introduced to Rhug, who are now looking to branch out with a focus on venison, broadening the products it’ll have on offer to both British and foreign shoppers.

Mae un o ffermydd mwyaf Cymru’n paratoi ar gyfer Brexit drwy arallgyfeirio ei da byw. Ystad Rhug, sy’n adnabyddus am ei gig bual, yw un o’r cynhyrchwyr cig oen organig mwyaf yn y DU. Mae gyr newydd o geirw sica Japan wedi cael eu cyflwyno i Rhug, sydd bellach yn bwriadu ymestyn i faes newydd gan ganolbwyntio ar gig carw ac ehangu’r dewis o gynnyrch a fydd yn ei gynnig i siopwyr ym Mhrydain a thramor.