News

Wales and West want your views. / Mae Wales and West eisiau clywed eich barn.

Wales and West Utilities maintain and look after the pipes that bring gas to homes and businesses in Aberconwy.  This summer they are making their plans for improving future gas supply whilst keeping their bills as low as possible. 

Can you help?  Wales and West have launched a short survey online at www.pipeuponline.co.uk and everyone taking the survey will have the chance to win a £100 Amazon Voucher.  If you use gas at home, or shop frequently with Amazon, make sure to visit the survey.

Wales and West Utilities sy'n cynnal a chadw'r pibellau sy'n cludo nwy i gartrefi a busnesau yn Aberconwy.  Yn ystod yr haf, byddan nhw'n gwneud cynlluniau i wella'r cyflenwad nwy ar gyfer y dyfodol, gan gadw eu biliau mor isel â phosib. 

Allwch chi helpu?  Mae Wales and West wedi cyhoeddi arolwg byr ar-lein yn www.pipeuponline.co.uk a bydd pawb sy'n cymryd rhan yn yr arolwg yn cael cyfle i ennill Taleb Amazon gwerth £100.  Os ydych chi'n defnyddio nwy yn eich cartref, neu'n siopa ar Amazon yn aml, gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi'r arolwg.

Does your school make an international impact? / A yw'ch ysgol chi'n creu argraff ar lwyfan rhyngwladol?

Do you take part in international activities at your school? If so, why not celebrate that important work by entering your school in the British Council’s International School Award?

A ydych chi'n cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngwladol yn eich ysgol? Os felly, pam na wnewch chi ddathlu'r gwaith pwysig hwnnw drwy gofrestru eich ysgol ar gyfer Gwobr Ysgolion Rhyngwladol y Cyngor Prydeinig?

Teeth: A fascinating day out if you’re down in London. / Teeth: Diwrnod difyr os ydych chi draw yn Llundain.

If you’re travelling down to London by train, don’t miss the opportunity to pop into at the Wellcome Collection, 183 Euston Road, NW1 2BE (a 2-minute walk from Euston station). Until 16th September they are hosting a fascinating exhibition, “Teeth”.

Os ydych chi'n teithio i lawr i Lundain ar y trên, peidiwch â cholli’r cyfle i ddod i'r Wellcome Collection, 183 Euston Road, NW1 2BE (2 funud ar droed o orsaf Euston). Mae arddangosfa ddifyr o'r enw "Teeth" yn cael ei chynnal yno tan 16 Medi.

Craig y Don Open Gardens / Gerddi Craig-y-Don

This Saturday residents in Craig y Don will be opening up their gardens for you to visit and look around.  The Craig y Don Open Gardens Day is being organised by the Friends of Queen’s park and St. David’s Church.  You can drop in any time between midday and 17:00, with maps of the gardens available from St. David’s.  Entry to the gardens costs £5.00, with refreshments costing £2.00 from the Church – tea, coffee and cake will be available!

Ddydd Sadwrn, bydd trigolion Craig-y-Don yn agor eu gerddi er mwyn rhoi'r cyfle i chi ddod i mewn a chrwydro o’u hamgylch.  Mae Diwrnod Gerddi Agored Craig-y-Don yn cael ei drefnu gan Gyfeillion Parc y Frenhines ac Eglwys Dewi Sant. Galwch heibio unrhyw bryd rhwng hanner dydd a 17:00. Bydd mapiau o’r gerddi ar gael yn Eglwys Dewi Sant.  Bydd mynediad i’r gerddi yn costio £5.00 a bydd paned a chacen ar gael yn yr Eglwys am £2.00!

North Wales set to remember armed forces animals. / Gogledd Cymru i gofio am anifeiliaid y lluoedd arfog.

When asked about Army, Navy and Air Force heroes most people think about soldiers, sailors and airmen. However, the countless animals that have served in our armed forces are often forgotten, despite animals playing crucial roles in military campaigns going back thousands of years.

Milwyr, morwyr ac awyrenwyr sy’n dod i feddwl y rhan fwyaf ohonom gan amlaf wrth sôn am y Fyddin, y Llynges a’r Llu Awyr. Ond rydym ni’n anghofio’n aml am y llu o anifeiliaid sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, er iddyn nhw chwarae rhan hollbwysig yn ein hymgyrchoedd milwrol ers miloedd o flynyddoedd.

North Wales Weekly News column, 13th June 2018 / North Wales Weekly News column, 13 Mehefin 2018

Canada:
Recess, the posh description of when parliament is not sitting, is a great opportunity to be in the Constituency and have some time with the family. Not so easy these days though with the Ministry of Defence asking me to go to Canada to support a few export campaigns, meet Canadian Ministers and address the Standing Committee on Defence of the Canadian Parliament.

Canada:
Mae’r toriad, sef y disgrifiad crand o’r adeg pan nad yw’r senedd yn cyfarfod, yn gyfle gwych i fod yn yr Etholaeth a threulio rhywfaint o amser gyda'r teulu. Nid yw hynny mor hawdd y dyddiau hyn, fodd bynnag, gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn gofyn i mi fynd i Ganada i gefnogi ambell ymgyrch allforio, i gwrdd â rhai o Weinidogion Canada ac annerch y Pwyllgor Sefydlog ar Amddiffyn yn Senedd Canada.

International Yoga Day. / Diwrnod Rhyngwladol Ioga.

What does the UK have in common with 176 other UN countries? It’s a signatory to the United Nations’ resolution marking 21st June as International Yoga Day.

Beth sydd gan y Deyrnas Unedig yn gyffredin â 176 o wledydd eraill y Cenhedloedd Unedig? Mae wedi llofnodi penderfyniad y Cenhedloedd Unedig i nodi 21 Mehefin fel Diwrnod Rhyngwladol Ioga.

The Magic of a Conwy Christmas…….. / Hud y Nadolig yng Nghonwy……..

They say that Christmas is a magical time of year but it seems that Conwy Town Council’s annual Christmas celebrations have an extra special something about them. A touch of “stardust”?

Maen nhw’n dweud bod y Nadolig yn amser hudolus o’r flwyddyn ond mae’n ymddangos bod rhywbeth arbennig iawn yn perthyn i ddathliadau Nadolig blynyddol Cyngor Tref Conwy. “Sêr disglair” efallai?

FUW reminds farmers - keep an eye out for your “Preliminary Checks Letter” 2018 / Undeb Amaethwyr Cymru’n atgoffa ffermwyr - cadwch olwg am eich “Llythyr Gwiriadau Rhagarweiniol” 2018

Farmers are being reminded to keep an eye out for a ‘Preliminary Checks Letter’ from the start of June, as Rural Payments Wales will be undertaking initial checks on submitted Single Application Forms to identify any differences between what has been declared compared to their mapping database, and also to check if any of the land that has been declared has been declared by another claimant.

Mae ffermwyr yn cael eu hatgoffa i gadw golwg am 'Lythyr Gwiriadau Rhagarweiniol' o ddechrau mis Mehefin ymlaen, gan y bydd Taliadau Gwledig Cymru yn cynnal archwiliadau cychwynnol ar Ffurflenni’r Cais Sengl a gyflwynwyd i nodi unrhyw wahaniaeth rhwng yr hyn a ddatganwyd o'i gymharu â'u cronfa ddata mapio, a hefyd i wirio a yw unrhyw dir a ddatganwyd wedi cael ei ddatgan gan hawlydd arall.

North Wales Weekly News column, 30th May 2018 / North Wales Weekly News column, 30 Mai 2018

Another bank holiday weekend in what has been a rather good start to the summer with tourist destinations such as Llandudno, Conwy and Betws y Coed all reporting brisk business. Let’s hope we have a great summer season. People forget that a large part of Aberconwy falls within the Snowdonia National Park, an area that for a long time was a hidden gem but no longer! There are, in some of the most popular parts of the Park, a growing problem of places being overrun which is creating erosion on our paths and parking challenges in many small communities that are simply not ready for such demand. Why does success always bring new challenges?

Dyna benwythnos gŵyl y banc arall wedi mynd heibio, a chyfnod sydd wedi bod yn ddechrau eithaf da i'r haf, gyda chyrchfannau twristaidd fel Llandudno, Conwy a Betws y Coed i gyd yn sôn am gynnydd mewn masnach. Gobeithio y cawn ni i gyd dymor gwych dros yr haf. Mae pobl yn anghofio bod rhan fawr o Aberconwy o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, ardal a fu am gyfnod maith yn drysor cudd, ond sy'n llawer mwy adnabyddus erbyn hyn! Yn rhai o rannau mwyaf poblogaidd o'r Parc, mae problem gynyddol o leoedd yn methu ymdopi, gyda’n llwybrau yn cael eu herydu a heriau o ran parcio mewn llawer o gymunedau bach nad ydyn nhw’n barod ar gyfer y fath alw. Pam mae llwyddiant bob amser yn arwain at heriau newydd?