News

Vaccinate your ‘super spreaders’ against flu // Ewch ati i frechu eich plant yn erbyn y ffliw

Public Health Wales says it is especially important for children to have the flu vaccine as they are particularly good at passing germs and viruses between themselves and the adults they have contact with due to close proximity and generally poorer hygiene (such as hand washing and sneezing). This is why children are sometimes known as ‘super spreaders’.

Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru ei bod hi’n bwysig iawn i blant gael y brechlyn ffliw gan eu bod nhw’n dda iawn am drosglwyddo germau a firysau rhyngddyn nhw eu hunain ac oedolion maen nhw mewn cyswllt â nhw oherwydd agosrwydd a hylendid gwaeth yn gyffredinol (fel golchi dwylo a thisian). Dyma pam y gelwir plant weithiau yn ‘ledaenwyr gwych’.

Select Committee election results. // Canlyniadau etholiadau'r Pwyllgor Dethol.

Guto has recently been appointed to the Welsh Affairs Committee, which is tasked with scrutinising and investigating Government policy under the remit of the Secretary of State for Wales. The committee also examines policy from other UK Government departments which may affect Wales, such as strategic transport, welfare or defence, which fall under the remit of the Department for Transport, Department of Work and Pensions and the Ministry of Defence respectively.

Yn ddiweddar, penodwyd Guto i'r Pwyllgor Materion Cymreig, sy’n craffu ar ac yn ymchwilio i bolisi'r Llywodraeth o dan gylch gorchwyl Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Mae'r pwyllgor hefyd yn archwilio polisi gan adrannau eraill o Lywodraeth y Deyrnas Unedig a allai effeithio ar Gymru, fel trafnidiaeth strategol, lles neu amddiffyn, sy'n dod o dan gylch gorchwyl yr Adran Drafnidiaeth, yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn y drefn honno.

***Important update from the Farmers’ Union of Wales.***

Farmers across Wales can breathe a sigh of relief as Environment and Rural Affairs Secretary Michael Gove, during the second reading of Agriculture Bill, said that agricultural funding will not be Barnettised, and the current settlement which allocates money to Wales on rural and agricultural criteria will be maintained.

UK’s National Audit Office on policing. // Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar heddluoedd.

In 2015 UK Parliament’s Public Accounts Committee considered the financial sustainability of police forces throughout the UK, painting a concerning picture. At the time it found that the UK Government did not grasp the implications of budget reductions to front line police services. Since 2015 the National Audit Office have reviewed spending on police forces throughout England and Wales and have arrived at broadly the same conclusion.

Yn 2015 ystyriodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd y DU gynaliadwyedd ariannol heddluoedd ledled y DU, gan dynnu darlun a oedd yn peri pryder. Ar y pryd, canfu nad oedd Llywodraeth y DU yn deall goblygiadau gostyngiadau yn y gyllideb i wasanaethau rheng flaen yr heddlu. Ers 2015, mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol wedi adolygu gwariant ar heddluoedd ledled Cymru a Lloegr ac wedi dod, yn fras, i’r un casgliad.

Petitions debate: Racehorse welfare. // Trafodaeth am ddeisebau: Lles ceffylau rasio.

On Monday, 15th October MPs will debate an online petition calling on the Government to “Create a new independent welfare body to protect racehorses from abuse and death.” The debate will be started by Petitions Committee member Mike Hill MP (Hartlepool).

Ddydd Llun, 15fed Hydref, bydd Aelodau Seneddol yn trafod deiseb ar-lein yn galw ar y Llywodraeth i “Greu corff lles annibynnol newydd i warchod ceffylau rasio rhag cael eu cam-drin a marw.” Rhoddir cychwyn ar y ddadl gan aelod y Pwyllgor Deisebau, Mike Hill AS (Hartlepool).

Welsh Government prioritises South over North Wales in latest local government budget. // Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu De Cymru dros y Gogledd yn y gyllideb ddiweddaraf ar gyfer llywodraeth leol.

It’s disappointing that half of the local authorities in South Wales will avoid cuts to their Welsh Government funding at the expense of authorities throughout North and Mid Wales. Even more disappointing is that six of the nine Welsh councils controlled by the Labour Party have been spared cuts, whilst authorities led by Plaid Cymru, Independent and Conservative councillors appear to be disproportionately bearing the brunt of budget reductions.

Mae’n siomedig y bydd hanner yr awdurdodau lleol yn Ne Cymru yn osgoi toriadau i’w cyllid gan Lywodraeth Cymru ar draul awdurdodau ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae’n fwy siomedig byth nad yw’r chwech allan o’r naw cyngor yng Nghymru sy'n cael eu rheoli gan y Blaid Lafur wedi wynebu toriadau o gwbl, tra bo’r awdurdodau sy’n cael eu harwain gan gynghorwyr Plaid Cymru, y Ceidwadwyr a chynghorwyr Annibynnol fel pe baent yn dwyn baich y gostyngiadau hyn yn y gyllideb mewn modd anghyfartal.

Are you registered to vote? // Ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio?

Are you on the electoral roll? The next Parliamentary and local elections may not be expected until 2022, but the Assembly, Police and Crime Commissioner and by-elections held in the meantime are an important opportunity to make your voice heard - this year there’ve already been five local by-elections in Aberconwy.

Ydych chi ar y gofrestr etholiadol? Er nad ydym yn disgwyl i’r etholiadau lleol na’r etholiadau Seneddol nesaf gael eu cynnal tan 2022, mae etholiadau’r Cynulliad, Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r is-etholiadau a gaiff eu cynnal yn y cyfamser yn gyfle pwysig i leisio eich barn - rydym eisoes wedi cael pum is-etholiad lleol eleni yn Aberconwy.

FUW urges farmers to stay vigilant. // Yr FUW yn annog ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth.

One of Wales’ farming unions, the FUW, is urging farmers to stay vigilant after blue tongue disease was detected in two cattle in Yorkshire.

Blue tongue affects cattle, sheep and other farm animals. It poses no health threat to humans and there is no food safety risk. However, it can damage farmer’s herds.

Mae un o undebau amaethyddol Cymru, yr FUW, yn annog ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth ar ôl i glefyd y tafod glas gael ei ganfod mewn dwy fuwch yn Swydd Efrog.

Mae clefyd y tafod glas yn effeithio ar wartheg, defaid ac anifeiliaid fferm eraill. Nid yw’n unrhyw fygythiad i iechyd pobl ac nid oes perygl o ran diogelwch bwyd. Fodd bynnag, gall wneud niwed i fuchesi ffermwyr.

What’s the future of money? // Beth yw dyfodol arian?

That’s the question the Bank of England and the Financial Times are asking secondary school and college students as part of their blogging competition.

Dyna’r cwestiwn mae Banc Lloegr a’r Financial Times yn ei ofyn i fyfyrwyr ysgolion uwchradd a cholegau fel rhan o’u cystadleuaeth blogio.

Great British Transport Competition. // Cystadleuaeth Trafnidiaeth Orau Prydain.

What would you do with £50 billion? £50 billion is the expected price tag for HS2 and the Taxpayers’ Alliance, who campaign for public spending to deliver value for money, are asking the British public how they’d like to see this money invested into transport infrastructure. They’ve launched the Great British Transport Competition and are appealing for individuals who can think of alternatives to HS2 to put their ideas forward.

Beth fyddech chi’n ei wneud gyda £50 biliwn? Mae disgwyl i’r prosiect HS2 gostio £50 biliwn ac mae Cynghrair y Trethdalwyr, sy'n ymgyrchu dros gael gwerth am arian o ran gwario cyhoeddus, yn gofyn i’r cyhoedd ym Mhrydain sut y bydden nhw am weld yr arian hwn yn cael ei fuddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth. Maen nhw wedi lansio Cystadleuaeth Trafnidiaeth Orau Prydain ac maen nhw’n gofyn i unigolion a all feddwl am syniadau gwahanol i HS2 gyflwyno’r syniadau hynny.